Szem­lé­let­vál­tás kell a gyár­tók­nak is

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Gyógy­szer, il­let­ve gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nyek vá­sár­lá­sá­ban élen jár a ma­gyar fo­gyasz­tó, szin­te va­la­men­­nyi ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ha­tó a gyógy­sze­res do­boz, gyak­ran ke­re­sik fel a pa­ti­ká­kat. De ha ez­után az OTC-ter­mé­kek meg­vé­te­le a be­vá­sár­lás ré­sze lesz, ak­kor a pénz­ügyi meg­szo­rí­tá­sok élel­mi­szer-be­szer­zé­sek­ben érez­he­tő ha­tá­sa el­le­né­re nő­het a ko­sár­ér­ték. S ve­le a ke­res­ke­de­lem­ben re­a­li­zál­ha­tó ha­szon is.– Az OTC-ter­mé­kek a pa­ti­kán kí­vü­li ér­té­ke­sí­tés le­he­tő­sé­ge mi­att a to­váb­bi­ak­ban még inkább ki van­nak té­ve a pi­a­ci vi­szo­nyok­nak, a gyógyszergyártóknak szem­lé­let- és gon­dol­ko­dás­mód­be­li vál­to­zás­ra van szük­sé­gük, meg kell ér­te­ni­ük, hogy ezek a ter­mé­kek is áruk, ame­lyek fo­gyá­sát a ke­res­let és kí­ná­lat sza­bá­lyai ha­tá­roz­zák meg – hív­ja fel a fi­gyel­met Csíkné Dr. Kovács Klá­ra, az InDeed ve­ze­tői ta­nács­adó cég ügy­ve­ze­tő­je.
Vé­le­mé­nye sze­rint az OTC-ter­mé­kek kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja a jö­vő­ben mó­do­sul­ni fog, éle­se­dik a ver­seny­hely­zet a pa­ti­kák kö­zött. De a ha­gyo­má­nyos kis­ke­res­ke­del­mi csa­tor­nák be­lé­pé­se mi­att a klas­­szi­kus – ATL – hir­de­té­sek­ről egy­re na­gyobb fi­gye­lem for­dul majd a BTL fe­lé, hi­szen a fo­gyasz­tás nö­ve­lé­sé­ben egy­re na­gyobb sze­re­pet ját­szik a ke­res­ke­del­mi egy­ség­ben vagy ben­zin­kút­nál el­he­lye­zett rek­lám.
Úgy lát­ja, az OTC-ter­mé­kek­re vo­nat­ko­zó el­adás­he­lyi rek­lá­mok egyes ele­mei azo­no­sak az FMCG-ben for­gal­ma­zott ter­mé­kek, már­kák ha­son­ló célt szol­gá­ló esz­kö­ze­i­vel. Ugyan­ak­kor a ter­mé­kek funk­ci­ó­ja, ren­del­te­té­se meg­ha­tá­roz­za az al­kal­maz­ha­tó esz­kö­zök jel­lem­ző­it. Így el­sőd­le­ge­sen fon­tos a vá­lasz­ték, a ki­he­lye­zés, a kom­mu­ni­ká­ció, a promóciók jel­leg­ze­tes­sé­ge­it fi­gye­lem­be ven­ni, mi­e­lőtt az el­adás­he­lyi rek­lám­ról, el­adást se­gí­tő esz­kö­zök al­kal­ma­zá­sá­ról dön­te­nek a gyár­tók, il­let­ve a ke­res­ke­dők. Mi­vel az OTC-ter­mé­kek ese­té­ben szá­mos konk­rét in­for­má­ció se­gít el­iga­zod­ni a fel­hasz­ná­lás mi­ként­jé­ről, va­la­mint a ter­mék ha­tás­me­cha­niz­mu­sá­ról, eze­ket az in­for­má­ci­ó­kat be le­het épí­te­ni a rek­lám­üze­net­be is.
Csík Klá­ra úgy vé­li, mint min­den ke­res­ke­del­mi ügy­let­ben, úgy az OTC-ter­mé­kek ese­té­ben is a na­gyobb fo­gyás a gyár­tók és ke­res­ke­dők azo­nos ér­de­ke. Az ár­rés, az el­ér­he­tő pro­fit ér­de­ké­ben pe­dig a vásárlásraösztönzés, a POP-esz­kö­zök al­kal­ma­zá­sa ezen a te­rü­le­ten is gyor­san tért fog hó­dí­ta­ni. A gyógy­szer­gyá­rak­nak is ka­pa­ci­tást kell bő­ví­te­ni­ük.

Kapcsolódó cikkeink