Sza­mos des­­szer­tek cég­ren­dez­vé­nyek­re

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Bel­ső cég­ren­dez­vé­nyek al­kal­ma­zot­tak és csa­lád­tag­ja­ik ré­szé­re, part­ner­ta­lál­ko­zók, ter­mék­be­ve­ze­té­sek, üz­let­nyi­tás­ok, pro­mó­ci­ók, kon­fe­ren­ci­ák és ki­ál­lí­tá­sok – ilyen, és eh­hez ha­son­ló ese­mé­nyek­re ál­lí­tot­ta ös­­sze a Sza­mos Mar­ci­pán idei cég­aján­dék-kí­ná­la­tát. A jól is­mert és nép­sze­rű Sza­mos des­­szer­tek és des­­szert­tor­ták igé­nyes dísz­do­bo­zok­ban, fa- és fém­do­bo­zok­ban, hol­ló­há­zi por­ce­lá­nok­ban, aján­dék­ko­sa­rak­ban kap­ha­tók.

Kapcsolódó cikkeink