Rimmel Magnif’Eyes szem­pil­la­spi­rál

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A dekorkozmetikai ter­mé­kek ka­te­gó­ri­á­já­ban meg­je­le­nő új­don­ság lé­nye­ge a ru­gal­mas, új ge­ne­rá­ci­ós szem­pil­la­eme­lő ke­fe, ami azon­nal 70 szá­za­lék­kal ível­teb­bé te­szi a szem­pil­lá­kat, a spe­ci­á­lis szem­pil­la­épí­tő ös­­sze­té­tel pe­dig 60 szá­za­lék­kal hos­­szab­bít­ja azo­kat, így a szem na­gyobb­nak lát­szik. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2006. ja­nu­ár. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: COTY Hun­ga­ry Kft. 1139 Bu­da­pest, Vá­ci út 91. Kap­cso­lat­tar­tó: Rácz Ber­na­dett ju­ni­or tra­de mar­ke­ting ma­na­ger; T.: (1) 8872-400.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek