Presz­tízs­már­kák a jegesteák kö­zött

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Cit­rom és őszi­ba­rack, a fo­gyasz­tá­si tren­dek­hez il­lesz­ke­dő vi­szony­la­gos drá­ga­ság, és évi húsz­szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés – ezek mind a jegesteapiac jel­lem­zői. Az ét­ter­mek­ben ár­nyal­tabb a kép, mert egy­aránt meg­ta­lál­ha­tók a fél­li­te­res PET-palackos ki­sze­re­lé­sű te­ák, és a 0,25 li­te­res üve­ges, vis­­sza­vált­ha­tó ki­sze­re­lés­be öl­tö­zött hű­sí­tők. A fi­gyel­me­sebb, talp­ra­eset­tebb gyár­tók odá­ig is el­men­nek, hogy a jegesteá­juk­hoz öl­töz­te­tik az ét­ter­met.A jegestea egy­re több fo­gyasz­tó ál­tal ked­velt és vá­sá­rolt, mi­nő­sé­gi presz­tí­zsét to­vább erő­sí­tő ka­te­gó­ria, amit jól mu­tat az is, hogy a Nestea – amely a szeg­men­sen be­lül a pré­mi­um ka­te­gó­ri­á­ba tar­to­zik – pi­ac­ve­ze­tő.
A ma­gyar jeges­teapiac éves nö­ve­ke­dé­si üte­me kö­zel húsz­szá­za­lé­kos. A fo­gyasz­tá­si tren­de­ket il­le­tő­en még min­dig a ha­gyo­má­nyos ízek – cit­rom és ba­rack – a leg­ked­vel­teb­bek.

Po­hár­tól a kö­té­nyig
– Látható, hogy a Nestea előtt még sok le­he­tő­ség áll. Itt­ho­ni pi­ac­ve­ze­tő po­zí­ci­ó­ját meg kell őriz­nie, il­let­ve, lát­va más eu­ró­pai or­szá­gok ered­mé­nye­it, a le­he­tő­sé­ge­ket fel­hasz­nál­va, a to­váb­bi nö­ve­ke­dés­re kell kon­cent­rál­nia – nyi­lat­koz­ta a Tra­de ma­ga­zin­nak Po­gány Éda. A Co­ca-Co­la Beverages Ma­gyar­or­szág Kft. vál­la­la­ti kap­cso­la­tok igaz­ga­tó­ja el­mond­ta, a Nestea ha­zánk­ban nem csak az el­adá­so­kat te­kint­ve pi­ac­ve­ze­tő, de a fon­to­sabb mé­rő­szá­mok te­kin­te­té­ben is, hi­szen „ő” büsz­kél­ke­dik a leg­na­gyobb spon­tán is­mert­ség­gel és ki­pró­bált­ság­gal is. Már­pe­dig ezek olyan szem­pon­tok, ame­lyek se­gí­tik a ven­dég­lá­tó­egy­sé­get ab­ban, hogy a Nestea mel­lett dönt­se­nek.
A Nestea tá­bo­rá­ban ki­emel­ke­dő a na­pi szin­tű fo­gyasz­tók ará­nya is, amely egy­ér­tel­mű jel a már­ka­hű­ség ki­ala­ku­lá­sa fe­lé ve­ze­tő úton. Er­re épít­ve ki­fe­je­zet­ten a HoReCa-szegmens ré­szé­re hoz­ta for­ga­lom­ba a cég az új 200 mil­li­li­te­res, vis­­sza­vált­ha­tó üve­ges Nesteát, a nép­sze­rű ba­rack- és citromízekben. A HoReCa-szegmensben ki­emel­ten fon­tos, hogy a ven­dé­ge­ket a meg­fe­le­lő hő­fok­ra hű­tött és stí­lu­so­san fel­szol­gált ter­mék­kel kí­nál­ják, és ez a ki­sze­re­lés min­den­ben meg­fe­lel ezek­nek az el­vá­rá­sok­nak. A Nestea már­ka 2005-ben el­nyer­te azt az el­is­me­rést, amely csak a leg­si­ke­re­sebb már­kák sa­ját­ja, ne­ve­ze­te­sen: be­vá­lasz­tot­ták a Superbrandek kö­zé.
– A Co­ca-Co­la di­rekt ér­té­ke­sí­té­si rend­sze­ré­nek nagy sze­re­pe van a Nestea is­mert­sé­gé­ben, hi­szen a ven­dég­lá­tó­egy­sé­ge­ket lá­to­ga­tó kép­vi­se­lők ré­vén min­den je­len­tős HoReCa-helyszínre köz­vet­le­nül is el­jut­tat­ják a ter­mé­ket – eme­li ki Po­gány Éda. – A HoReCa-szeg­mens el­lá­tá­sá­val kü­lön üz­le­ti egy­ség fog­lal­ko­zik, amely­nek ki­fe­je­zet­ten er­re a szeg­mens­re sza­bott ér­té­ke­sí­té­si és mar­ke­ting­stra­té­gi­á­ja van, és ez a si­ker má­sik té­nye­ző­je.
De sze­re­pet ját­szik a mi­nő­sé­gi ter­mék­kí­ná­lat és a fo­lya­ma­to­san bő­vü­lő íz­vá­lasz­ték is, tet­te hoz­zá. Az igaz­ga­tó el­mond­ta még azt is, hogy ér­té­ke­sí­tés­ösztönzéssel egy-egy új ki­sze­re­lés be­ve­ze­té­sét vagy új ízt tá­mo­gat­nak. Ezek ál­ta­lá­ban áru­fel­töl­tő ak­ci­ók­ban öl­te­nek tes­tet, de a po­ha­ras promóciók is igen köz­ked­vel­tek a part­ne­rek kö­ré­ben – ek­kor adott men­­nyi­sé­gű ter­mék vá­sár­lá­sá­hoz biz­to­sí­ta­nak po­ha­ra­kat. Me­nü­táb­lák, étel- és ital­la­pok el­ké­szí­té­sé­ben is se­gí­tik part­ne­re­ik mun­ká­ját, ki­egé­szít­ve sa­ját mar­ke­ting­te­vé­keny­sé­gü­ket. Emel­lett a Co­ca-Co­la az ér­té­ke­sí­tés függ­vé­nyé­ben po­hár­alá­té­tek­kel, hű­tő­be­ren­de­zé­sek­kel, cé­gé­rek­kel, rek­lám­anya­gok­kal (bú­to­rok, nap­er­nyők stb.) is el­lát­ja a ven­dég­lá­tó­egy­sé­ge­ket. Adott eset­ben azon­ban még en­nél is „to­vább­men­nek” vagy in­kább fi­gyel­me­seb­bek, cél­tu­da­to­sab­bak: pél­dá­ul az öl­töz­kö­dés­ben is al­kal­maz­nak rek­lám­fo­gá­so­kat, el­lát­ják a fel­szol­gá­ló­kat íz­lé­ses, diszk­rét már­ka­jel­zés­sel el­lá­tott pin­cér­kö­té­nyek­kel, pó­lók­kal.

Tál­cán kí­nált szomj­ol­tás
A jegestea ka­te­gó­ri­á­ban ket­té le­het bon­ta­ni az azon­na­li fo­gyasz­tá­si te­rü­le­ten adó­dó le­he­tő­sé­ge­ket. Ilye­nek az ét­ter­mek, ahol pin­cé­rek szol­gál­ják fel a jegesteát a ven­dég­nek. Ilyen he­lyek­re a 0,25 l-es, vis­­sza­vált­ha­tó üve­ges ki­sze­re­lé­sü­ket kí­nál­ják. A má­sik ka­te­gó­ri­át az úgy­ne­ve­zett on-the-go (útköz­be­ni) fo­gyasz­tá­si al­kal­mak ad­ják, aho­va a Nestea ízvariánsait 0,5 li­te­res, PET-palackos ki­sze­re­lés­ben ajánl­ja a cég, amely ide­so­rol­ja a gyors­ét­ter­me­ket, strand­bü­fé­ket, mun­ka­he­lyi ét­ter­me­ket, ön­ki­szol­gá­ló ét­ter­me­ket, hír­lap­áru­so­kat stb.
– Cégünk erős­sé­ge szé­les vá­lasz­té­ká­ban rej­lik – mond­ja Po­gány Éda. – A jegestea mel­lett szén­sa­vas üdí­tő­ita­lo­kat, ter­mé­sze­tes ás­vány­vi­zet, gyü­mölcs­le­ve­ket, nek­tá­ro­kat, gyü­mölcs­ita­lo­kat, sport­ita­lo­kat és je­ges­ká­vét is sze­re­pel­te­tünk vá­lasz­té­kunk­ban.
Mind­ezt kü­lön­fé­le cé­lo­kat prak­ti­ku­san szol­gá­ló ki­sze­re­lé­sek­ben, és kel­lő mar­ke­ting­tá­mo­ga­tás­sal – stí­lu­so­san mond­hat­nánk, hogy tál­cán – kí­nál­ják part­ne­re­ik­nek. Ez­zel ké­pe­sek ki­hasz­nál­ni azt az előnyt, hogy a HoReCa-egységek akár egy be­szál­lí­tó­tól is meg­ren­del­he­tik üdí­tő- és ás­vány­víz­szük­ség­le­tü­ket.
– Direkt ér­té­ke­sí­té­si és te­le­fo­nos rendelésfelvételi rend­sze­rünk együt­te­sen ga­ran­tál­ják az or­szá­gos le­fe­dett­sé­get, ren­de­lés ese­tén ter­mé­ke­in­ket te­hát bár­mely pont­ra pon­to­san és gyor­san el tud­juk jut­tat­ni Ma­gyar­or­szá­gon – tet­te hoz­zá Po­gány Éda.

Még erő­sebb a szezonalitás
– A Fő­vá­ro­si Ás­vány­víz- és Üdí­tő­ipa­ri (FÁÜ) Zrt. a Lipton Ice Tea ter­mé­ke­i­vel van je­len a HoReCa-szektorban, ame­lyet 0,2 li­te­res ki­sze­re­lés­ben ér­té­ke­sít. A leg­nép­sze­rűbb va­ri­án­sok a ba­rack- és a cit­rom­íze­sí­té­sek, ame­lyek egyéb­ként az ott­ho­ni fo­gyasz­tás­ra vá­sá­rolt ter­mé­kek pi­a­cán is nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­de­nek. Cé­günk ter­mé­sze­te­sen fo­lya­ma­to­san bő­ví­ti az ízválasztékát, s így egy­re töb­ben vá­laszt­ják új íze­in­ket, a zöld­te­át és a ta­valy a pi­ac­ra ve­ze­tett Lipton Ice Tea Red va­ri­ánst – fog­lal­ta ös­­sze egy szusz­ra Huszárné An­tal Vi­rág. A tár­sa­ság tra­de mar­ke­ting me­ne­dzse­re el­mond­ta, a jegesteapiacon egyéb­ként erős szezonalitás ta­pasz­tal­ha­tó, rá­adá­sul a HoReCa-szektorban ez a sze­­zo­na­li­tás több­szö­rö­sen je­lent­ke­zik. Mint min­den más cég, a FÁÜ Zrt. is el­lát­ja bi­zo­nyos men­­nyi­sé­gű rek­lám­anyag­gal part­ne­re­it, mert sze­re­tik, ha a Lipton Ice Tea ter­mé­kü­ket már­ká­zott po­hár­ban szol­gál­ják fel.
N. O.

Kapcsolódó cikkeink