Pago Pink Gra­pef­ru­it gyü­mölcs­lé

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A Pago Pink Gra­pef­ru­it 100%-os gyü­mölcs­tar­ta­lom­mal ren­del­ke­zik, és vi­ta­mi­nok­ban, il­let­ve ros­tok­ban is igen gaz­dag. Egye­dül­ál­ló ter­mék, hisz a kon­ku­ren­sek ter­mék­vá­lasz­té­kai kö­zött eb­ben a ki­sze­re­lés­ben ilyen íz nem ta­lál­ha­tó. Ki­sze­re­lés: 0,2 l üve­ges; gyűj­tő­nagy­ság: 24 pa­lack/tál­ca; el­tart­ha­tó­ság: 18 hó­nap; rak­tá­ro­zás: szá­raz, hű­vös he­lyen. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. má­jus. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: értékesítésösztönző ak­ci­ók mind a nagy­ke­res­ke­dők, mind a HoReCa-szek­tor szá­má­ra, POS-anya­gok. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Tör­ley Pezs­gő­pin­cé­szet Kft.; Kap­cso­lat­tar­tó: Móritz Lász­ló Pago ér­té­ke­sí­té­si kép­vi­se­lő; T.: (30) 683-0932; F.: (1) 226-0554;
E-mail: [email protected]; www.pago.cc

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek