Okos sü­tők az Elektroluxtól

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Be­épí­tett re­cept­prog­ra­mok­kal se­gí­tik a kez­dő há­zi­as­­szo­nyo­kat az Electrolux új, re­cep­tes sü­tői. A sü­tő­ket 3 mo­dell­vál­to­zat­ban ve­zet­te be a cég a ma­gyar pi­ac­ra.
Az elő­ké­szí­tett ételt a sü­tő­be he­lyez­ve csu­pán ki kell vá­lasz­ta­ni a 10 rög­zí­tett prog­ram kö­zül a meg­fe­le­lőt, s a be­vitt ada­tok alap­ján a ké­szü­lék ja­vas­la­tot tesz a sü­tés hő­mér­sék­le­té­re, mód­já­ra és a tep­si sü­tő­tér­ben tör­té­nő el­he­lye­zé­sé­nek szint­jé­re vo­nat­ko­zó­an.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek