Nőt­tek a vá­sár­lók el­vá­rá­sai ta­valy

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Mind­amel­lett, hogy a ma­gyar vá­sár­lók a leg­na­gyobb je­len­tő­sé­get to­vább­ra is a mi­nő­ség, ár és vá­lasz­ték hár­ma­sá­nak tu­laj­do­nít­ják, 2006-ban ki­emel­ke­dő mér­ték­ben nőtt a kész­pénz­kí­mé­lő, bank­kár­tyás fi­ze­tés el­ér­he­tő­sé­gé­nek fon­tos­sá­ga – ál­la­pít­ja meg a GfK Hun­gá­ria Ke­res­ke­del­mi Ku­ta­tás te­rü­let ál­tal nyol­ca­dik al­ka­lom­mal el­ké­szí­tett GfK Shopping Mo­ni­tor ta­nul­mány.A fo­gyasz­tói el­vá­rá­sok nö­ve­ke­dé­se egy­ér­tel­mű­en tet­ten ér­he­tő, hi­szen 2006-ban min­den egyes vizs­gált szem­pont ese­té­ben (l. táb­lá­zat) a fon­tos­sá­gi mu­ta­tó emel­ke­dé­se, vagy leg­alább szin­ten ma­ra­dá­sa jel­lem­ző 2005-höz ké­pest.
– Az egyes bolt­tí­pu­sok­kal szem­ben tá­masz­tott vá­sár­lói igé­nyek kü­lön­böz­nek. Az el­ső he­lye­ken em­lí­tett jó mi­nő­sé­gű áru­kon, ked­ve­ző ára­kon és nagy vá­lasz­té­kon túl a hi­per­mar­ke­tek ese­té­ben az át­la­gos­nál fon­to­sabb szem­pont a nyit­va­tar­tá­si idő, az üz­let és kör­nye­ze­té­nek tisz­ta­sá­ga, va­la­mint az ext­ra szol­gál­ta­tá­sok (gye­rek­meg­őr­ző, in­gye­nes sza­tyor) – mond­ta Kui Já­nos, a GfK Hun­gá­ria Ke­res­ke­del­mi Ku­ta­tás te­rü­let ve­ze­tő­je.
– Ez­zel szem­ben a vá­sár­lók ke­vés­bé igény­lik ezek­ben a nagy alap­te­rü­le­tű üz­le­tek­ben az ud­va­ri­as ki­szol­gá­lást, a ha­zai ter­mé­kek el­ér­he­tő­sé­gét, to­váb­bá nem vár­ják el azt sem, hogy az áru­ház la­kó- vagy mun­ka­hely­ük kö­ze­lé­ben le­gyen. A szu­per­mar­ke­tek te­kin­te­té­ben vi­szont az de­rült ki, hogy az ud­va­ri­as és gyors ki­szol­gá­lás, az üz­let kö­zel­sé­ge, ki­né­ze­te, a ha­zai ter­mé­kek el­ér­he­tő­sé­ge és a bank­kár­tyá­val va­ló fi­ze­tés le­he­tő­sé­ge azok a há­rom fő té­nye­zőn túl­me­nő­en fon­tos szem­pont­ok, ame­lyek­nek a fo­gyasz­tók ki­emelt je­len­tő­sé­get tu­laj­do­ní­ta­nak. To­váb­bá ez az a bolt­tí­pus, amely­nek ese­té­ben a meg­szo­kás és az üz­let is­mert­sé­ge, már­ka­ne­ve a leg­na­gyobb sze­re­pet játs­­sza.
Ös­­szes­sé­gé­ben el­mond­ha­tó, hogy a hiper- és szu­per­mar­ke­tek­től a vá­sár­lók ál­ta­lá­ban „töb­bet vár­nak”, míg a disz­kon­tok­kal és a kis ön­ki­szol­gá­ló bol­tok­kal kap­cso­lat­ban sok­kal el­né­zőb­bek.

Az élel­mi­szer-vá­sár­lás so­rán 15 leg­fon­to­sabb­nak tar­tott té­nye­ző 1-5-ig ter­je­dő ská­lán ér­té­kel­ve, 2005-2006 so­rán
Szem­pont 2006 2005
áru fris­ses­sé­ge és mi­nő­sé­ge 4,8 4,8
ár­szín­vo­nal 4,8 4,7
vá­lasz­ték 4,7 4,6
üz­let és kör­nye­ze­té­nek tisz­ta­sá­ga 4,6 4,6
fi­gyel­mes és ud­va­ri­as ki­szol­gá­lás 4,6 4,5
ki­szol­gá­lás gyor­sa­sá­ga 4,6 4,5
jól lát­ha­tó ár­cé­du­lák 4,5 4,5
kör­nye­zet 4,4 4,3
üz­let kö­zel­sé­ge 4,4 4,3
ha­zai ter­mé­kek je­len­lé­te 4,3 4,2
az üz­let el­ren­de­zé­se/be­ren­de­zé­se 4,3 4,2
nyit­va tar­tás 4,3 4,0
meg­szo­kás, „ked­venc bolt” 4,1 3,9
már­kás ter­mé­kek je­len­lé­te 3,9 3,7
kész­pénz­kí­mé­lő fi­ze­té­si mód 3,7 3,1
(bank­kár­tya)
For­rás: GfK Hun­gá­ria – Shopping Mo­ni­tor

Kapcsolódó cikkeink