Min­dent a ven­dé­gért, de kény­sze­rű­ség­ből drá­gáb­ban

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Ér­zi a meg­szo­rí­tó in­téz­ke­dé­se­ket a gasztro szeg­mens is, ám az el­ső hó­na­po­kat jó ven­dég­lős­höz mél­tón fo­gad­ták az ét­ter­mek: egy­ál­ta­lán nem vagy mi­ni­má­li­san emel­tek árat. A vég­le­te­kig per­sze nem tart­hat­nak ki, költ­sé­ge­i­ket ki kell gaz­dál­kod­ni, és ha le­het, a ven­dé­get is meg kell tar­ta­ni.A ta­valy ős­­szel be­ve­ze­tett meg­szo­rí­tó cso­mag, azon be­lül kü­lö­nö­sen az áfaemelés és a bér­ter­hek nö­ve­ke­dé­se – a gaz­da­ság egyéb te­rü­le­tei mel­lett – ked­ve­zőt­le­nül érin­tet­te a ven­dég­lá­tást is. Így kezd­te be­szá­mo­ló­ját Thurzó Béláné, a kö­zel há­rom­ezer ta­got tö­mö­rí­tő Ma­gyar Ven­dég­lá­tók Ipar­tes­tü­let­ének gaz­da­sá­gi al­el­nö­ke. Az in­téz­ke­dé­sek a szak­má­ra és az ab­ban te­vé­keny­ke­dő vál­lal­ko­zá­sok­ra is ne­ga­tív ha­tás­sal vol­tak, van­nak.

Do­mi­nó­ha­tás
– Már 2004-ben az élel­mi­sze­rek 12-ről 15 szá­za­lék­ra va­ló áfaemelését is meg­érez­ték az ét­ter­mek, hi­szen an­nak a vál­lal­ko­zá­sok ter­he­it nö­ve­lő ha­tá­sa nem há­rom, ha­nem gaz­da­sá­gi szá­mí­tá­sok sze­rint mint­egy ti­zen­öt szá­za­lé­kos volt. A leg­újabb, öt­szá­za­lé­kos áfaemelés pe­dig még en­nél is töb­bet je­lent. Az élel­mi­sze­rek áfakulcsának eme­lé­se a vég­ső fo­gyasz­tók fe­lé hal­mo­zot­tan je­le­nik meg, amely sú­lyo­san érin­ti az ét­ter­mek és cuk­rász­dák ven­dég­kör­ét, és a köz­ét­kez­te­tés­ben, gyer­mek­élel­me­zés­ben részt ve­vő­ket, de köz­vet­le­nül hat a szál­lás­dí­jak­ra is – mu­ta­tott rá Thurzó Béláné.
Nem old­ja a fe­szült­sé­get az sem, hogy a be­szer­zé­se­ket ter­he­lő áfát vis­­sza le­het igé­nyel­ni, hi­szen a HoReCa szek­tor mű­kö­dé­sé­hez na­gyon sok olyan több­let­költ­ség ta­pad, amely az ár­rés­ben tes­te­sül­ve az ér­té­ke­sí­té­si árat is nö­ve­li. És mi­vel a szak­mai ös­­sze­fo­gás el­le­né­re a ven­dég­lá­tás étel­for­gal­ma is a 20 szá­za­lé­kos adó­kulcs alá esett, így a meg­szo­rí­tá­sok hat­vá­nyo­zot­tan je­lent­kez­nek.

„Minden­nek van és­­sze­rű ha­tá­ra”
A gaz­da­sá­gi al­el­nök azt is ki­emel­te, hogy a vál­lal­ko­zá­sok­ra rend­kí­vül ked­ve­zőt­len ha­tás­sal van a mű­kö­dé­si és az élő­mun­kát ter­he­lő költ­sé­gek je­len­tős emel­ke­dé­se, va­la­mint a be­ve­ze­tett újabb adó­ter­hek. A ja­nu­ár­tól 131 ezer fo­rint­ra emelt mi­ni­mum já­ru­lék­alap szin­tén nem hat ser­ken­tő­leg a gaszt­ro­nó­mi­ai szek­tor­ra, hi­szen egy-egy ét­te­rem­ben nem csu­pán né­hány, ha­nem gyak­ran több tíz em­ber dol­go­zik, akik után a bé­ren kí­vül an­nak ter­he­it is mind fi­zet­ni kell.
Amel­lett, hogy a Ma­gyar Ven­dég­lá­tók Ipar­tes­tü­le­te, mint a mun­ka­adói ol­dal or­szá­gos ér­dek­kép­vi­se­le­te tá­mo­gat­ja a kor­mány sta­bi­li­zá­lá­si szán­dé­kát, és meg­ér­ti a lé­pé­sek szük­sé­ges­sé­gét, hely­te­le­ní­ti az elő­ze­tes szak­mai egyez­te­té­sek, ha­tás­vizs­gá­la­tok el­ma­ra­dá­sát.
– Az árak, és így az ét­ter­mek, ven­dég­lá­tó­üz­le­tek üze­mel­te­té­si költ­sé­gei egy­re nő­nek, a több­let­költ­sé­ge­ket azon­ban már nem le­het to­vább­há­rí­ta­ni a ven­dé­gek­re. Vál­lal­ni kell a ki­sebb pro­fi­tot, nem egy eset­ben az eset­le­ges rö­vid tá­vú vesz­te­sé­ges üze­me­lést cse­ré­be a ven­dég­kör meg­tar­tá­sá­ért. Tisz­tá­ban va­gyunk az­zal, hogy a vál­lal­ko­zá­sok­nak job­ban kell gaz­dál­kod­ni, és tag­ja­ink ezt – a le­he­tő­sé­ge­ken be­lül – meg is te­szik, de minden­nek van és­­sze­rű ha­tá­ra. A túl­zott ta­ka­ré­kos­ság ugyan­is le­het, hogy az el­len­ke­ző ol­da­lon, a ven­dé­gek ré­szé­ről üt vissza, az pe­dig ke­rü­len­dő, mert üz­let­be­zá­rás­hoz is ve­zet­het. Egyes üz­le­tek mi­ni­má­lis mér­ték­ben ugyan, de tud­tak él­ni az ár­eme­lés le­he­tő­sé­gé­vel, de azok szin­te ki­vé­tel nél­kül ide­gen­for­gal­mi­lag frek­ven­tált he­lyen ta­lál­ha­tók. Ugyan­ak­kor már ér­kez­tek jel­zé­sek meg­szű­né­sek­ről, tu­laj­do­nos­vál­tás­ról, és tar­tunk tő­le, hogy idén ez a ten­den­cia foly­ta­tó­dik – húz­ta alá Thurzó Béláné.
Az ipar­tes­tü­let – a hely­zet né­mi el­len­sú­lyo­zá­sá­ra – a Gaz­da­sá­gi és Köz­le­ke­dé­si Mi­nisz­té­ri­um­mal együtt­mű­köd­ve olyan, a mű­kö­dé­si fel­té­te­le­ket, ver­seny­ké­pes­sé­get ja­ví­tó in­téz­ke­dé­sek be­ve­ze­té­sén dol­go­zik, ame­lyek a meg­szo­rí­tá­sok el­le­né­re is se­gít­he­tik a szek­tor mű­kö­dé­sét

Kö­te­le­ző bor­ra­va­ló – kény­szer­ből
– Va­ló­szí­nű, hogy ha­tás­sal lesz a mi te­vé­keny­sé­günk­re is az őszi kor­mány­za­ti meg­szo­rí­tó cso­mag, az ál­ta­la in­du­kált vál­to­zá­sok azon­ban az év vé­gi haj­rá­ban – ven­dég­kö­rünk­ből adó­dó­an – nem vol­tak szem­be­öt­lők – nyi­lat­koz­ta ma­ga­zi­nunk­nak az or­szág egyik leg­is­mer­tebb ven­dég­lá­tó-ipa­ri szak­em­be­re, az Ét­ter­mi Szö­vet­ség tag­ja, Rosenstein Ti­bor. A Rosenstein ven­dég­lő tu­laj­do­no­sa en­nek el­le­né­re ész­re­vett ap­ró je­le­ket, vál­to­zá­so­kat, ugyan­is az év­zá­ró ban­ket­te­ken, ös­­sze­jö­ve­te­le­ken sze­ré­nyebb ren­de­lé­sek­kel él­tek part­ne­re­ik, és ven­dé­ge­ik is mint­ha vis­­sza­fo­got­tab­ban köl­te­kez­tek vol­na. Pe­dig ára­ik­ba csak az élel­mi­sze­rek öt­szá­za­lé­kos áfa­eme­lését épí­tet­ték be, azon felül ta­valy sem­mi­lyen árat nem emel­tek. Ja­nu­ár­tól pe­dig a meg­en­ge­dett­nél ala­cso­nyabb mér­té­kű, tíz­szá­za­lé­kos fel­szol­gá­lá­si dí­jat al­kal­maz­nak, amely nem te­kint­he­tő ár­eme­lés­nek, hi­szen a ven­dé­gek je­len­tős ré­sze ed­dig is ter­mé­sze­tes­nek vet­te azt, most azon­ban min­den­ki­nek meg kell fi­zet­nie – igaz, a Rosensteinben ed­dig még sen­ki nem szólt ér­te. E lé­pés má­sik ho­za­dé­ka­ként leg­ali­zál­ja a fel­szol­gá­lók ke­re­se­tét.
– Más árat nem emel­tem, vá­ra­ko­zó ál­lás­pon­ton va­gyok, egy­elő­re ki­vá­rok, mert in­kább vál­lal­juk, hogy ke­ve­seb­bet ke­re­sünk, de ma­rad­jon meg a ven­dég, ne csök­ken­jen part­ne­re­ink szá­ma, ugyan­így ma­rad­jon meg min­den mun­ka­tár­sam is ál­lá­sá­ban – mond­ta Rosenstein Ti­bor. Az ener­gia­árak emel­ke­dé­sé­ről az ét­te­rem-tu­laj­do­nos, a vis­­sza­fo­gott ja­nu­ár ele­ji for­ga­lom alap­ján nem tu­dott nyi­lat­koz­ni, de a jö­vő­ben szá­mol ha­tá­suk­kal.
N. O.

Kapcsolódó cikkeink