Meg­szeg­ni a kon­ven­ci­ó­kat

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb sör­gyár­tó­já­nak, a Bor­so­di Sör­gyár ZRt.-nek mar­ke­ting­igaz­ga­tói po­zí­ci­ó­ját 2007 ja­nu­ár­já­tól Mé­szá­ros Zsolt töl­ti be.A szak­em­ber szá­má­ra nem is­me­ret­len az FMCG-termékek kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja. Az Unilevernél 13 évet töl­tött el kü­lön­bö­ző mar­ke­ting­fel­ada­tok­kal, -po­zí­ci­ók­ban. Pá­lya­fu­tá­sát sales gya­kor­nok­ként kezd­te, ké­sőbb a jégkrémdiví­zió brand managere, majd a vál­la­lat dél-af­ri­kai jégkrémdivíziójának mar­ke­ting­me­ne­dzse­re lett há­rom éven ke­resz­tül. Ha­za­tér­ve 2001-től 2006-ig az Unilever élel­mi­szer-üz­let­ágá­nál dol­go­zott, a mar­ke­ting mel­lett a sales és a tra­de mar­ke­ting te­rü­le­tek tar­toz­tak az irá­nyí­tá­sa alá Ma­gyar­or­szág, Szlo­vé­nia és Hor­vát­or­szág vo­nat­ko­zá­sá­ban.
– A leg­na­gyobb ki­hí­vás az új po­zí­ci­óm­ban az óri­á­si ver­seny – nyi­lat­koz­ta la­punk­nak. – Ke­vés olyan or­szág és pi­ac van, ahol há­rom nagy cég ver­se­nyez úgy, hogy mind­egyik nagy­já­ból a pi­ac egy­har­ma­dát tud­ja ma­gá­é­nak. Kre­a­ti­vi­tá­som a Bor­so­di Sör­gyár mar­ke­ting­igaz­ga­tó­ja­ként ar­ra irá­nyul, hogy meg­szeg­jük a kon­ven­ci­ó­kat és a szte­re­o­tí­pi­á­kat. Eh­hez koc­ká­za­tot kell vál­lal­nunk, hogy meg­mu­tat­has­suk, men­­nyi­vel több­re va­gyunk ké­pe­sek. De akár­mi­lyen ke­mény is a mun­ka, min­dig ott van az élet ha­bos ol­da­la!
Mé­szá­ros Zsolt új po­zí­ci­ó­já­ban egy kre­a­tív ügy­nök­sé­gi fel­ada­tok­ra ki­írt ten­der má­so­dik for­du­ló­já­ba csöp­pent. Egy ten­der min­dig jó al­ka­lom ar­ra, hogy át­te­kint­sék a múl­tat, új im­pul­zu­so­kat kap­ja­nak ar­ról, más ügy­nök­sé­gek ho­gyan te­kin­te­nek a Bor­so­di­ra. Az­óta már dön­tés is szü­le­tett: 10 év si­ke­res kap­cso­lat után a Young & Rubicam he­lyett a McCann Erickson nyer­te el bi­zal­mu­kat a már­ka to­váb­bi épí­té­sé­ben.
– Tud­tam, hogy a Bor­so­di sör pi­ac­ve­ze­tő, de hogy en­­nyi­re egész­sé­ges és erős már­ka, még en­gem is meg­le­pett. Óri­á­si le­he­tő­ség és ugyan­ak­ko­ra fe­le­lős­ség egy ilyen je­len­tő­sé­gű már­ka fej­lesz­té­se – fog­lal­ja ös­­sze el­ső be­nyo­má­sa­it a Bor­so­di Sör­gyár ZRt. új mar­ke­ting­igaz­ga­tó­ja.

Kapcsolódó cikkeink