Master Good – A jóízű egészség

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 09. 24. 08:00

A Mas­ter Good cég­cso­port Északke­let-Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tén mű­kö­dik, in­teg­rált ta­kar­mány-ter­mel­te­tés­sel, ba­rom­fi­te­nyész­tés­sel, kel­te­tés­sel, bro­jler­hí­zlalás­sal és -fel­dol­go­zás­sal fog­lal­ko­zik. A cég­cso­port 100%-ban a Bá­rány csa­lád tu­laj­do­ná­ban van.A Mas­ter Good cég­cso­port Északkelet-Ma­gyar­ország te­rü­le­tén mű­kö­dik, in­teg­rált ta­kar­mányter­mel­te­tés­sel, ba­rom­fi­te­nyész­tés­sel, kel­te­tés­sel, bro­jler­hí­zlalás­sal és -fel­dol­go­zás­sal fog­lal­ko­zik. A cég­cso­port 100%-ban a Bá­rány csa­lád tu­laj­do­ná­ban van.
A csa­lád 100 éve, négy ge­ne­rá­ci­ó­ra ki­ter­je­dő­en fog­lal­ko­zik ba­rom­fi­te­nyész­tés­sel, ez­ál­tal Ma­gyar­or­szág leg­ré­gibb ba­rom­fi­te­nyész­tő di­nasz­ti­á­ja. A tra­dí­ci­ót el­in­dí­tó el­ső Bárány a Szé­che­nyi gró­fok ura­dal­mi ba­rom­fi­te­nyész­tő­je volt. Az ál­ta­luk kép­vi­selt szak­ma irán­ti el­kö­te­le­zett­ség ge­ne­rá­ci­ó­ról ge­ne­rá­ci­ó­ra szállt. A cég­cso­port je­len­le­gi si­ke­re­i­nek a kul­csa is eb­ből az örök­ség­ből ered.
Part­ne­re­ik kö­zött tud­hat­ják szin­te va­la­men­­nyi hiper- és szu­per-, va­la­mint ha­zai áru­ház­lán­cot. Je­len­tős men­­nyi­sé­gű alap­anyag­gal be­szál­lí­tói a ma­gyar, az oszt­rák és a né­met Mc’Donald’s be­szer­zé­si rend­sze­ré­nek. Fo­lya­ma­to­san és je­len­tős men­­nyi­sé­gű ter­mé­ket szál­lí­ta­nak az an­gol Tescónak. A már em­lí­tett ve­vők ma­gas kri­té­ri­um­rend­sze­ré­nek va­ló meg­fe­le­lés ér­de­ké­ben, iga­zol­tan nem al­kal­maz­nak ge­ne­ti­ka­i­lag mó­do­sí­tott ta­kar­mány-alap­anya­go­kat. Kör­nye­ze­tük­kel szem­be­ni fe­le­lős­sé­gü­ket mi sem jel­zi job­ban, hogy iga­zol­tan nem hasz­nál­nak eső­er­dő­től el­vett te­rü­le­ten ter­melt szó­ját.
A Mas­ter Good ter­mék­port­fó­li­ó­já­ba tar­to­zik a pré­mi­um mi­nő­sé­gű Red Mas­ter már­ka­név­vel jel­zett ta­nya­si csir­ke, a Mas­ter Good név­vel fém­jel­zett ipa­ri csir­kék, to­váb­bá a Mes­ter ter­mék­csa­lád né­ven be­ve­ze­tett ké­szít­mé­nyek, fel­vá­got­tak, má­ja­sok. Fel­vi­dé­ki ízek ka­te­gó­ri­á­ban, az ere­de­ti szlo­vák kony­ha íze­it idé­ző gom­bó­co­kat, de­re­lyé­ket és knéd­li­ket for­gal­maz­nak.

Mester Termékcsalád

Mester Baromfi virsli
79%-os ba­rom­fi­hús-tar­tal­má­val egye­dül­ál­ló a ma­gyar­or­szá­gi pi­a­con. A gye­re­kek­nek a 100 gr-os, a csa­lád töb­bi ré­szé­nek a 250 gr-os ki­sze­re­lés a ked­ven­ce.
Be­ve­ze­tés: 2006. már­ci­us

Mester Baromfi kolbász
A ter­mék kü­lön­le­ges­sé­gét az ad­ja, hogy csir­ke­mellhús­ból ké­szül. Ez­zel pá­rat­lan mi­nő­ségi ka­te­gó­ri­át te­remt a ha­zai pi­a­con. Egy­aránt ki­vá­ló gril­lez­ve, főz­ve és süt­ve.
Fokhagymás-ba­conös, saj­tos és pap­ri­kás íze­sí­tés­sel ke­rül for­ga­lom­ba.
Be­ve­ze­tés: 2006. ok­tó­ber

Fel­vi­dé­ki Ter­mé­kek

Áfo­nyás gom­bóc 400 g
Nu­gá­tos gom­bóc 400 g
Ter­mé­ke­ink kö­zött min­den­ki meg­ta­lál­hat­ja a szá­má­ra leg­ked­vel­tebb íze­ket A Fel­vi­dé­ki ter­mék­csa­lád­ba tar­to­zó ter­mé­ke­ink: Nu­gá­tos gom­bóc, Áfo­nyás gom­bóc, Juh­tú­rós tás­ka, Tú­rós de­re­lye, Knéd­li és Va­dász knéd­li.
A gom­bó­cok il­let­ve a de­re­lyék 400g-os míg a két knéd­li 500g-os ki­sze­re­lés­ben ke­rül for­ga­lom­ba.
Be­ve­ze­tés: 2007. jú­ni­us.

Master Good – Kényelmi ételek

Lemon & Pepper 840 g
Napérlelte paradicsomos 840 g
Kész- és fél­kész éte­le­ink ki­ala­kí­tá­sá­nál el­sőd­le­ges szem­pont­nak te­kin­tet­tük, hogy olyan ter­mé­ke­ket ál­lít­sunk elő, me­lyek meg­bíz­ha­tó mi­nő­sé­gük mel­lett íz­le­te­sek és kön­­nyen elkészíhetők, hi­szen eb­ben a ro­ha­nó vi­lág­ban egy­re ke­ve­sebb ide­jük jut a há­zi­as­­szony­ok­nak a kony­há­ra.
Ké­nyel­mi étel­ka­te­gó­ri­á­ban leg­újabb ter­mé­ke­ink: Lemon & Pepper, il­let­ve Nap­ér­lel­te Pa­ra­di­csom né­ven ke­rül­nek for­ga­lom­ba. A ter­mé­kek új­don­ság­nak szá­mí­ta­nak a ma­gyar pi­a­con, mind­két ter­mék 2 db fi­lé­zett egész csir­két tar­tal­maz, me­lyet va­jas pác­ban ér­lel­tünk, az egyi­ket cit­ro­mos-bor­sos be­vo­nat­tal, a má­si­kat asz­alt pa­ra­di­csom­mal és fű­szer­be­vo­nat­tal tet­tünk még íz­le­te­seb­bé.
Be­ve­ze­tés: 2007. jú­li­us

Red Master – Tanyasi csirke termékek

Tanyasi csirke
A ta­nya­si csir­ke szü­lő­pár­jai fa­lu­si jel­le­gük, las­sú nö­ve­ke­dé­sük, va­la­mint ki­vá­ló mi­nő­sé­gű és ki­vé­te­les ízű hú­suk mi­att ke­rül­tek ki­vá­lasz­tás­ra.
A ba­rom­fit ter­mé­sze­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött, az ál­la­tok jó köz­ér­zet­é-nek tisz­te­let­ben tar­tá­sa mel­lett ne­vel­jük, sza­ba­don mo­zog­hat­nak és táp­lál­koz­hat­nak a fü­ves le­ge­lő­kön.
A ta­nya­si csir­ke jól izmolt, ros­tos hú­sa ke­vés sza­bad vi­zet tar­tal­maz, így ebből az alap­anyag­ból ki­vé­te­les ízű sül­tek és csir­ke­pap­ri­kás ké­szít­he­tő.

Ta­nya­si gyön­gyös
A gyöngy­tyúk af­ri­kai ere­de­tű, leg­ke­vés­bé há­zi­a­sí­tott, gya­kor­la­ti­lag fél­vad ba­rom­fifa­junk, amely rég­óta ott ka­pir­gál a vi­dé­ki gaz­da­sá­gok ud­va­rán. A sza­bad­tar­tás kö­rül­mé­nyei kö­zött – a nagy ki­ter­je­dé­sű ré­te­ken, le­ge­lő­kön – ter­mé­sze­tes kör­nye­ze­té­be he­lyez­tük vis­­sza.
A gyön­gyös hú­sát nem­hi­á­ba ha­son­lít­ják a fá­cá­né­hoz, ko­moly ver­seny­re is kel a „ki­rá­lyi” vad­dal. Le­ves­nek, pe­cse­nyé­nek egy­aránt al­kal­mas, de pá­rol­va, külön­bö­ző már­tá­sok­kal tá­lal­va min­dig is ün­ne­pi étel volt.

Red Mas­ter Ta­nya­si füs­tölt csir­ke­mellson­ka 90 g
Az el­múlt idő­ben gya­ko­ri élel­mi­szerbot­rá­nyok is ar­ra ösz­tön­zik a vá­sár­ló­kat, hogy olyan ter­mé­ke­ket és gyár­tót ke­res­se­nek, ame­lyek­ben fo­lya­ma­to­san meg­bíz­hat­nak. A ta­nya­si csir­ke ilyen a vá­sár­lók szá­má­ra. A meg­bíz­ha­tó mi­nő­sé­gű, jó­ízű ter­mék meg­ala­poz­ta a fo­gyasz­tók bi­zal­mát.
A friss ta­nya­si csir­ke ter­mé­ke­ink si­ke­res ér­té­ke­sí­té­sé­nek ered­mé­nye­ként, 2007. au­gusz­tu­sá­ban pi­ac­ra lép­tünk a Ta­nya­si füs­tölt csir­ke­mellson­kánk­kal. Ez­zel a ter­mé­künk­kel azo­kat a vá­sár­ló­kat sze­ret­nénk el­ér­ni, akik az egész­sé­ges, an­ti­bio­ti­kum­tól és ho­zam­fo­ko­zó­tól me­n­tes ké­szít­mé­nye­ket pre­fe­rál­ják.

Ba­ba­fa­lat
Ter­mé­kün­ket a kis­gye­re­kes csa­lá­dok­nak ajánl­juk. A he­lyes táp­lál­ko­zás a ter­mé­sze­tes alap­anyag­ok­nál kez­dő­dik. Ta­nya­si jér­cé­in­ket, mely­ből ter­mé­künk ké­szült, ha­gyo­má­nyos sza­bad­tar­tá­sos kö­rül­mé­nyek kö­zött ne­vel­tük. Szi­go­rú mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si rend­sze­rek fel­ügye­le­te mel­lett, ga­ran­ci­át nyújt­va Ön­nek és gyer­me­ké­nek, hogy ter­mé­künk an­ti­bio­ti­kum­ok­tól, ho­zam­fo­ko­zó­tól és gén­mó­do­sí­tott alap­anyag­ok­tól men­tes.
Be­ve­ze­tés: 2007. au­gusz­tus

Red Master Védjegy
A Red Mas­ter ta­nú­sí­tó véd­jegy a Ma­gyar Sza­bad­tar­tá­sos Ba­rom­fi­ter­me­lők Szö­vet­sé­gé­nek tu­laj­do­na. A véd­je­gyet csak olyan ter­mék kap­hat­ja meg, amely ter­me­lé­si kö­rül­mé­nyei meg­fe­lel­nek a Szö­vet­ség szi­go­rú elő­írá­sa­i­nak. Az elő­írá­sok be­tar­tá­sát a Szö­vet­ség ál­tal ki­je­lölt füg­get­len mi­nő­sí­tő szer­ve­zet vég­zi.

Kapcsolódó cikkeink