Ma­gyar­or­szá­gon le­las­sult a Tesco

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Meg­ma­radt a Tesco Plc nö­ve­ke­dé­sé­nek di­na­mi­ká­ja vi­lág­szin­ten: üz­le­ti évé­nek no­vem­ber 25-ével zá­rult har­ma­dik ne­gye­dé­ben 17,9 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dést je­len­tett be. For­gal­ma Nagy-Bri­tan­ni­á­ban 5,6 szá­za­lék­kal bő­vült a ben­zin­el­adás nél­kül. Ben­zin­nel együtt a be­vé­tel az anya­or­szág­ban ös­­sze­sen 7,4 szá­za­lék­kal volt több az elő­ző ne­gyed­év­hez ké­pest. A ma­gyar pi­ac­ról az elő­ző üz­le­ti fél­évet elem­ző be­szá­mo­ló­ban azt ír­ták, hogy a ne­héz kis­ke­res­ke­del­mi kör­nye­zet to­vább ros­­szab­bo­dott, a fo­gyasz­tói bi­za­lom és a köl­tés vis­­sza­esett. Bár a ter­jesz­ke­dés mi­att a for­ga­lom Ma­gyar­or­szá­gon is nőtt, de ös­­sze­ha­son­lít­ha­tó ala­pon csök­kent a be­vé­tel, és a pro­fit is el­ma­radt a ter­ve­zet­től. A cseh és szlo­vák pi­a­cok­ról sok­kal elé­ge­det­teb­ben nyi­lat­koz­tak. A be­ru­há­zá­sok kész­pénz­meg­té­rü­lé­se kül­föld­ön át­la­go­san 11,4 szá­za­lék­kal nőtt azo­nos va­lu­ta­ár­fo­lyam­ok­kal szá­mol­va, és a négy leg­na­gyobb kül­föl­di pi­a­con, Thai­föld­ön, Dél-Ko­re­á­ban, Ír­or­szág­ban és Ma­gyar­or­szá­gon 16 szá­za­lék­kal emel­ke­dett. A Tesco nem­zet­kö­zi be­ru­há­zá­sa­i­nak több mint 60 szá­za­lé­ka e négy or­szág­ban van le­köt­ve. A Tesco Ma­gyar­or­szá­gon 2006-ot 90 áru­ház­zal és 47 ben­zin­kút­tal zár­ta.

Kapcsolódó cikkeink