Lekkerland: nagykereskedelem, logisztika, szolgáltatás

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A Lekkerland tel­jes kö­rű szol­gál­ta­tást nyújt a ma­gyar convenience (ké­nyel­mi ter­mék) pi­a­con, és szá­mos ér­té­ke­sí­té­si csa­tor­nán ke­resz­tül éri el ve­vő­it. Ma­gyar­or­szá­gon a Lekkerland 1600 ve­vő­nek szál­lít, ame­lyek kö­zött ben­zin­ku­tak, üze­mi kony­hák, kis­ke­res­ke­del­mi üz­le­tek is meg­ta­lál­ha­tók. Ve­vő­it a meg­kö­ze­lí­tő­leg 3500 ter­mék­ből ál­ló szé­les áru­kész­le­té­ből lát­ja el. A Lekkerland Ma­gyar­or­szá­gon 110 mun­ka­társ köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 13 mil­lió eurós for­gal­mat ért el 2005-ben. A Lekker­land elő­nye a nagy­fo­kú szak­mai tu­dás­ra és a szé­les ­kö­rű szál­lí­tá­si le­fe­dett­ség­re alap­szik. A vál­la­lat egye­di­sé­gé­hez tar­to­zik, hogy kü­lön­bö­ző tí­pu­sú ve­vő­ket tud ki­szol­gál­ni, és ké­pes ér­té­ke­sí­té­si és lo­gisz­ti­kai szol­gál­ta­tá­sa­it mind a he­lyi kis­ke­res­ke­dők, mind a nem­zet­kö­zi és re­gi­o­ná­lis rend­szer­ve­vők igé­nye­i­hez iga­zí­ta­ni.
A Lekkerland a nagy­ke­res­ke­de­lem, a lo­gisz­ti­ka és a szol­gál­ta­tás egy kü­lön­le­ges és egye­di kom­bi­ná­ci­ó­ját je­len­ti. A nem­zet­kö­zi és re­gi­o­ná­lis ve­vők szá­má­ra, akik jól fel­épí­tett fo­lya­ma­tok és szab­vá­nyok alap­ján mű­köd­nek, a Lekkerland meg­bíz­ha­tó és ru­gal­mas együtt­mű­kö­dő part­ner. A Lekkerland a „min­dent egy kéz­ben” szol­gál­ta­tás­cso­ma­got ajánl­ja ve­vő­i­nek, fő cél­ja, hogy biz­tos ala­pot nyújt­son part­ne­rei üz­le­ti si­ke­re­i­hez.

Nagy­ke­res­ke­de­lem
A Lekkerland szá­má­ra a nagy­ke­res­ke­de­lem töb­bet je­lent an­nál, mint a nagy ­té­tel­ben va­ló ér­té­ke­sí­tést. A vál­la­lat egyé­ni­leg ki­ala­kí­tott áru­kész­let­tel lát­ja el part­ne­re­it, me­lyek mé­re­te és te­vé­keny­sé­ge el­té­rő. A ve­vői igé­nyek és a pi­a­ci tren­dek ala­ku­lá­sá­val, fo­lya­ma­to­san és idő­ben fris­sí­ti szor­ti­ment­jét. A vál­la­lat egy­faj­ta köz­ve­tí­tő sze­re­pet is be­tölt a gyár­tók és a ke­res­ke­dők kö­zött, és se­gí­ti az egyes ter­mé­kek pi­a­ci in­no­vá­ci­ó­ját.

Lo­gisz­ti­ka
Az egye­di lo­gisz­ti­kai kon­cep­ci­ó­nak kö­szön­he­tő­en – ame­lyet Eu­ró­pa-szer­te mi­nő­ség­biz­to­sí­tott fo­lya­ma­tok sza­bá­lyoz­nak – a Lekkerland 1600 ve­vő­nek szál­lít Ma­gyar­or­szá­gon, ame­lyet sa­ját, 19 te­her­gép­ko­csi­ból ál­ló flot­tá­já­val bo­nyo­lít. A rak­tá­ro­zás­nál és a szál­lí­tás­nál al­kal­ma­zott leg­újabb tech­no­ló­gi­ai meg­ol­dá­sok biz­to­sít­ják, hogy a vál­la­lat ve­vő­it azok igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en meg­­bíz­ha­tó szol­gál­ta­tás­sal lás­sa el.

Szol­gál­ta­tás
A Lekkerland hos­­szú tá­vú és meg­bíz­ha­tó együtt­mű­kö­dést ajánl part­ne­re­i­nek, akik­nek a pi­a­ci vál­to­zá­sok­nak meg­fe­le­lő­en fo­lya­ma­to­san meg­úju­ló szol­gál­ta­tá­so­kat kí­nál. A szol­gál­ta­tá­si pa­let­tán töb­bek kö­zött meg­ta­lál­ha­tó a kis­ke­res­ke­del­mi part­ne­rek ré­szé­re nyúj­tott ta­nács­adás és polc­képter­ve­zés is. Min­den nap négy key account manager és ti­zen­egy te­rü­leti kép­vi­se­lő áll fo­lya­ma­tos kap­cso­lat­ban ve­vő­ik­kel.
A „Min­den­ből a leg­job­bat” alap­elv alap­ján min­den or­szág­nak előnyt je­lent a köz­pont­tal és egy­más­sal va­ló szin­te köz­vet­len ös­­sze­köt­te­tés. A vál­la­latcso­port cél­ja, hogy az egyes or­szá­gok szak­mai és üz­le­ti ta­pasz­ta­la­ta­i­ból a töb­bi or­szág is pro­fi­tál­ni tud­jon, hogy a mun­ka­tár­sak hoz­zá­fér­hes­se­nek a má­sik or­szág si­ke­res mo­dell­je­i­hez és be­vált mód­sze­re­i­hez.
A Lekkerland „Gon­dol­kodj glo­bá­li­san – cse­le­kedj lo­ká­li­san” alap­elv­re épít, és min­den or­szág­ban egyé­ni stra­té­gi­át dol­goz ki, amely be­le­il­lesz­ke­dik a tel­jes szer­ve­zet mű­kö­dé­sé­be. Mé­ret­től és nem­ze­ti vagy nem­zet­kö­zi mű­kö­dés­től füg­get­le­nül a Lekkerland min­den part­ner­nek a szá­má­ra leg­meg­fe­le­lőbb szol­gál­ta­tás­cso­ma­got do­lgozza ki. A Lekkerland az olaj­tár­sa­sá­gok és nem­zet­kö­zi há­ló­za­tok eu­ró­pai szin­tű szak­ér­tő­je; és egy­ben a he­lyi vál­la­la­tok üz­le­ti si­ke­ré­hez ru­gal­ma­san iga­zo­dó és meg­bíz­ha­tó part­ner is.
A Lekkerland GmbH & Co. KG az RFID-tech­no­ló­gi­á­ra tör­té­nő át­ál­lást egész Eu­ró­pá­ra ki­ter­je­dő­en be kí­ván­ja ve­zet­ni. A convenience-nagykereskedő elő­ször a GS1 Germany Szol­gál­ta­tói Köz­pont­já­ba és az EPC Global há­ló­za­tá­ba lép be.
A Lekkerland pilot pro­jek­tek­kel és teszt­so­ro­za­tok­kal in­dít Né­met­or­szág­ban. A convenience-spe­ci­a­lis­ta lo­gisz­ti­kai fo­lya­ma­tai kö­zül elő­ször az áru­át­vé­tel­nél kon­cent­rál az RFID hasz­ná­la­tá­ra. Itt az új tech­no­ló­gia pél­dá­ul na­gyobb fo­lya­mat­biz­ton­sá­got tesz le­he­tő­vé az áru­át­vé­tel­nél a ter­mé­kek mi­nő­sé­gé­nek jobb el­len­őr­zé­se foly­tán.
A Lekkerland az SAP-LES köz­pon­ti rak­tár-gaz­dál­ko­dá­si rend­szer­re tör­té­nő át­ál­lás­sal már 2005 de­cem­be­ré­ben meg­te­rem­tet­te az RFID be­ve­ze­té­sé­nek elő­fel­té­te­le­it. Az SAP-LES se­gít­sé­gé­vel az áru­át­vé­tel­től a ki­szál­lí­tá­sig min­den rak­tá­ri fo­lya­ma­tot bi­zony­lat nél­kül le le­het bo­nyo­lí­ta­ni.
Nem­zet­kö­zi vi­szony­lat­ban azo­nos tel­je­sít­mény­stan­dar­dok és jobb át­lát­ha­tó­ság: ezek­kel a cél­ki­tű­zé­sek­kel kap­csol­ja ös­­sze a Lekkerland az egész Eu­ró­pát át­fo­gó in­teg­rált me­nedzs­mentrend­sze­ré­nek (IMS) be­ve­ze­té­sét. Az IMS ma­gá­ban fog­lal­ja az ISO 9001 mi­nő­ség­biz­to­sí­tá­si rend­szert és a HACCP, va­gyis Hazard Analysis Critical Control Point né­ven is­mert hi­gi­é­ni­ai biz­to­sí­tá­si rend­szert.
Az eu­ró­pai mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­szer nem csak de­fi­ni­ál­ja a mi­nő­ség­po­li­ti­kát, és nem csak mi­nő­sé­gi stan­dar­do­kat ír elő. Az egy­sé­ges jel­ző­szám­rend­szer ezen felül ar­ra hi­va­tott, hogy a szol­gál­ta­tá­sok szín­vo­na­la min­den or­szág­ban egy­ér­tel­mű­en és egy­sé­ge­sen mér­he­tő le­gyen, pél­dá­ul a rek­la­má­ci­ók­ra vagy a szál­lí­tói tel­je­sít­mé­nyek­re vo­nat­ko­zó­an is. A köz­pont­ból ér­ke­ző irány­el­vek alap­ján a ki­vi­te­le­zést az egyes or­szá­gok he­lyi szer­ve­ze­tei szak­ér­tő me­nedzs­ment fel­ügye­le­té­vel vég­zik. A rend­szer pél­dá­ul fi­gye­lem­be ve­szi azt is, hogy az egyes vál­la­lat hasz­nál-e már mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­szert, vagy hogy mi­lyen in­for­ma­ti­kai rend­szert al­kal­maz.

Kapcsolódó cikkeink