Leg­job­ban a burgonyachips drá­gult

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A snacktermékek kis­ke­res­ke­del­mi el­adá­sai 8 szá­za­lék­kal emel­ked­tek ta­valy az elő­ző év­hez ké­pest, és meg­ha­lad­ják a 33 mil­li­árd fo­rin­tot. Men­­nyi­ség­ben 6 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dést re­giszt­rált a Nielsen, így a for­ga­lom át­lép­te a 28 ezer ton­nát. Men­­nyi­sé­gi szem­pont­ból a két leg­na­gyobb szeg­mens, a ha­gyo­má­nyos (ropi, pe­rec, mix) és a mo­gyo­ró együtt ad­ja az egész ka­te­gó­ria for­gal­má­nak 60 szá­za­lé­kát. Előb­bi­ből 4, utób­bi­ból 2 szá­za­lék­kal ad­tak el töb­bet múlt év­ben, mint azt meg­elő­ző­en.
Ér­ték­ben a burgonyachips a ka­te­gó­ria sztár­ja. Eb­ben a te­kin­tet­ben 11 szá­za­lék­kal nőtt a bol­ti el­adá­sa, és pi­a­cá­nak mé­re­te több mint 9 mil­li­árd fo­rint.
Az át­la­gos fo­gyasz­tói árak el­té­rő­en ala­kul­tak. A snack hat szeg­men­se kö­zül az extrudált ter­mé­kek ki­lón­kénti át­lag­ára 2005 de­cem­be­re és 2006 de­cem­be­re kö­zött csök­kent. A pat­to­ga­tott ku­ko­ri­ca át­lag­ára stag­nált. A leg­na­gyobb drá­gu­lás a burgonya­chipsek­nél kö­vet­ke­zett be, 11 szá­za­lék­kal.
A ke­res­ke­del­mi már­kák rész­ará­nya eb­ben a ka­te­gó­ri­á­ban ki­emel­ke­dik a ha­zai át­lag­ból, s a ten­den­cia nö­vek­vő. A ke­res­ke­del­mi már­kák men­­nyi­sé­gi for­gal­má­ból ta­valy­előtt mért 29 szá­za­lék után de­cem­ber­ben 31 szá­za­lé­kot re­giszt­rált a Nielsen.
Bolt­tí­pu­sok sze­rint az ös­­szes snack szeg­mens men­­nyi­sé­gi for­gal­má­ból a 401–2500 négy­zet­mé­ter kö­zöt­ti csa­tor­na el­vett 1 szá­za­lé­kot a hi­per­mar­ke­tek­től. A ki­sebb, ha­gyo­má­nyos bol­tok tud­ták tar­ta­ni 40 szá­za­lé­kos pi­a­ci ré­sze­se­dé­sü­ket.
Ha azon­ban az egyes szeg­men­se­ket néz­zük, ak­kor szem­be­tű­nik a mo­gyo­ró­nál/ne­mes mag­vak­nál és pat­to­ga­tott ku­ko­ri­cá­nál a hi­per­mar­ket ki­ma­gas­ló (39, il­let­ve 37 szá­za­lé­kos) pi­a­ci ré­sze­se­dé­se. 401–2500 négy­zet­mé­ter kö­zöt­ti bolt­tí­pus­nál ki­emel­ke­dik a tortillachips (67 szá­za­lék). A kis bol­tok extrudált ter­mé­kek­ből ad­nak el so­kat, hi­szen 59 szá­za­lé­kos pi­a­ci ré­sze­se­dést ér­tek el ta­valy. A lisz­tes ter­mé­kek és a burgonyachips bol­ti el­adá­sá­ból pe­dig egy­aránt 43 szá­za­lé­kot.

Kapcsolódó cikkeink