Ko­ro­na® – Bé­res Ale­xand­ra® szá­raz­tész­ta-ter­mék­csa­lád

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az új Ko­ro­na® ter­mék­csa­lád cso­ma­go­lá­sa tet­sze­tős, egye­di, do­mi­nán­san meg­ta­lál­ha­tó raj­ta az egész­sé­ges élet­mó­dot, a moz­gást nép­sze­rű­sí­tő hi­te­les szak­em­ber, Bé­res Ale­xand­ra fo­tó­ja, il­let­ve uta­lás a ter­mék­csa­lád „Súly Kont­roll” prog­ram­ban va­ló ak­tív po­zí­ci­ó­já­ra. Ter­mék­for­má­tu­mok: 500 g Spa­get­ti, Or­só, Penne. Minőség­megőrzési idő: 730 nap. Ki­sze­re­lés: 16-32 db/kar­ton. A Ko­ro­na® – Bé­res Ale­xand­ra® szá­raz­tész­ta-ter­mék­csa­lád a ha­zai tész­ta­pi­a­con új ka­te­gó­ri­át te­rem­tett: szá­raz­tész­ta, amely durumbúza, to­jás­fe­hér­je hoz­zá­adá­sá­val ké­szül, mes­ter­sé­ges ada­lé­kok, tar­tó­sí­tó­szer nél­kül. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. már­ci­us. Be­ve­ze­té­si ked­vez­mé­nyek és tá­mo­ga­tá­sok: ak­ci­ós ked­vez­mé­nyek, promóciók. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Mary-Ker Kft./Dunakeszi Tész­ta­gyár; Kap­cso­lat­tar­tó: Stróblné Mé­szá­ros Tün­de iro­da­ve­ze­tő; T.: (27) 351-740; F.: (27) 351-501; E-mail: [email protected]; Web: www.koronateszta.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek