Ki­nőt­te az al­bér­let­ét a Wincanton

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A ProLogis Park­ban bé­relt újabb, ez­út­tal 21 600 négy­zet­mé­te­res rak­tár­te­rü­le­tet a Wincanton Gyálon, amely a Ro­má­nia és Szer­bia fe­lé ve­ze­tő M5-ös au­tó­pá­lya és a re­pü­lő­tér­rel köz­vet­len ös­­sze­köt­te­tést biz­to­sí­tó új M0-ás kör­gyű­rű ke­resz­te­ző­dé­se mel­lett he­lyez­ke­dik el. A Wicanton ko­ráb­ban a Park egy má­sik, jó­val ki­sebb épü­le­tét bé­rel­te. A Wincanton vi­lág­szer­te több mint 172 000 négy­zet­mé­ter­nyi rak­tár­te­rü­le­tet bé­rel ProLogis par­kok­ban. A gyáli Park ös­­sze­sen ki­lenc kor­sze­rű diszt­ri­bú­ci­ós lé­te­sít­mény­ből áll, ame­lyek több mint 150 000 négy­zet­mé­ter­nyi rak­tár- és iro­da­épü­le­tet fog­lal­nak ma­guk­ba.
A Prologis 2006 jú­ni­u­sá­ban el­kezd­te He­gyes­ha­lom­ban új lo­gisz­ti­kai köz­pont­já­nak fej­lesz­té­sét, va­la­mint a gyáli köz­pont bő­ví­té­sét, ahol az új lé­te­sít­mé­nye­ket már bér­be ad­ták. A he­gyes­hal­mi csak­nem 33 hek­tá­ron a fej­lesz­tés el­ső fá­zi­sa­ként jö­vő­re egy 22 700 négy­zet­mé­te­res lé­te­sít­mény ké­szül el.
A ProLogis ve­ze­tő a diszt­ri­bú­ci­ós lé­te­sít­mé­nyek és szol­gál­ta­tá­sok pi­a­cán. A 2006 szep­tem­ber 30-ával zá­rult idő­szak­ban a vál­la­lat 25,3 mil­li­árd dol­lár­nyi esz­kö­zé­vel, 2406 lé­te­sít­mé­nyé­vel, 37,8 mil­lió négy­zet­mé­ter alap­te­rü­let­tel ös­­sze­sen nyolc­van­egy pi­a­con volt je­len Észak-Ame­ri­ká­ban, Eu­ró­pá­ban, és Ázsi­á­ban. A cég vi­lág­szer­te több mint 1200 al­kal­ma­zot­tat fog­lal­koz­tat.

Kapcsolódó cikkeink