Ká­vé­fesz­ti­vál az Uta­zás Ki­ál­lí­tá­son

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Mér­föld­kö­vet je­lent­het a ma­gyar ká­vé­kul­tú­ra fej­lesz­té­sé­ben a 2007. már­ci­us 30-án, több ká­vés cég ös­­sze­fo­gá­sá­val meg­ren­de­zett El­ső Ma­gyar Latte Art Fesz­ti­vál. Ezek a cé­gek – a Piazza d’Oro ká­vét for­gal­ma­zó Sa­ra Lee Hun­ga­ry Zrt., a Semiramis Kft., a Pellini ká­vét for­gal­ma­zó Pellini-il boun caffé és a Barista Hun­ga­ry – fon­tos­nak tart­ják, hogy a ven­dég­lá­tó­he­lye­ken ma­gas szín­vo­na­lon el­ké­szí­tett ká­vé­ita­lok ke­rül­je­nek a fo­gyasz­tók elé. Az El­ső Ma­gyar Latte Art Fesz­ti­vál­nak az Uta­zás Ki­ál­lí­tás ke­re­te­in be­lül a Gasztro Ran­de­vú adott he­lyet.
A meg­hí­vá­sos ver­seny részt­ve­vői idén ne­ve­zé­si díj be­fi­ze­té­sé­vel ve­het­tek részt a meg­mé­ret­te­té­sen, de a szer­ve­zők cél­ja, hogy a jö­vő­ben akk­re­di­tált ver­sen­­nyé lép­tes­sék elő a Latte Art baj­nok­sá­got, és a nyer­tes au­to­ma­ti­kus in­du­lá­si jo­got sze­rez­zen a Latte Art vi­lág­baj­nok­ság­ra.
A ver­senyt Far­kas Csa­ba, a Sa­ra Lee Hun­ga­ry Zrt. bu­da­pes­ti kép­vi­se­lő­je nyer­te, aki a Piazza d’Oro Barista Te­am tag­ja­ként állt a zsű­ri elé.

Kapcsolódó cikkeink