Idén is 500 a cél a Scaniánál

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Ki­tű­nő évet zárt a Scania 2006-ban. A vál­la­lat­cso­port el­adá­sai, be­vé­te­lei, és cash flow-ja is re­kor­do­kat ér­tek el. A meg­ren­de­lé­sek mint­egy 44 szá­za­lék­kal ha­lad­ták meg az elő­ző év mu­ta­tó­it. En­nek ha­tá­sá­ra gyár­tó­ka­pa­ci­tá­sát 2007 el­ső ne­gyed­év­ének vé­gé­re évi 80 ezer jár­mű­re bő­ví­ti a svéd vál­la­lat­óri­ás, ami a 2006-os ka­pa­ci­tás mint­egy 25 szá­za­lék­kal tör­té­nő eme­lé­sét je­len­ti.
Ma­gyar­or­szá­gon a Scania el­adá­sai el­ér­ték az 504 el­adott új jár­mű­vet, amely mi­den idők leg­jobb ha­zai tel­je­sít­mé­nye, tud­tuk meg Bá­lint Bog­lár­ká­tól, a cég mar­ke­ting és kom­mu­ni­ká­ci­ós me­ne­dzse­ré­től.
– A Scania ta­valy több mint 13 ezer négy­zet­mé­te­ren új te­lep­hely ki­ala­kí­tá­sá­ba kez­dett Ke­let-Pes­ten, az M3-as au­tó­pá­lya mel­lett – mond­ta Bá­lint Bog­lár­ka. – A be­ru­há­zás ér­té­ke meg­ha­lad­ja a 3 mil­lió eurót, az új köz­pont át­adá­sá­ra 2007 jú­ni­u­sá­ban ke­rül sor.
A ma­gyar pi­a­con a ve­ze­tő jár­mű­már­kák szál­lí­tá­si ha­tár­ide­je 5-7 hó­nap, ami két­sze­re­se a nor­má­lis­nak, ad rö­vid hely­zet­ké­pet a me­ne­dzser. En­nek ér­tel­mé­ben az idei évi ren­del­ke­zés­re ál­ló men­­nyi­sé­gek né­hány hó­na­pon be­lül el lesz­nek ad­va. Ezt a di­gi­tá­lis tachográf ta­va­lyi be­ve­ze­té­se, az Euro3-as nor­ma ki­fu­tá­sa, a hasz­nált au­tó­pi­ac rob­ba­nás­sze­rű nö­ve­ke­dé­se, va­la­mint a nö­vek­vő eu­ró­pai fu­va­ro­zá­si igény ered­mé­nyez­te. Ta­lán 2008 má­so­dik fe­lé­ben hely­re­áll­hat a ko­ráb­ban meg­szo­kott trend és ke­res­let/kí­ná­la­ti arány.
Ar­ra a kér­dé­sünk­re, hogy sze­rin­te va­ló­ban ke­let és nyu­gat kö­zöt­ti lo­gisz­ti­kai bá­zi­s le­het Ma­gyar­or­szág, Bá­lint Bog­lár­ka meg­le­he­tő­sen szkep­ti­ku­san re­a­gált:
– Eb­ben az or­szág­ban an­­nyi­ra las­san tör­tén­nek a dol­gok, hogy ha va­la­ki­nek Szlo­vá­ki­á­ban, Cseh­or­szág­ban vagy Len­gyel­or­szág­ban egy év múl­va eszé­be jut ugyan­ez, azt jó esél­­lyel előbb meg­va­ló­sít­ja, mint mi. Ha ezen nem tu­dunk vál­toz­tat­ni, ak­kor nem, egyéb eset­ben igen, de eh­hez sok­kal erő­sebb pár­be­széd és ered­mé­nyes kö­zös mun­ka szük­sé­ges a fe­lek közt.
A Scania Ma­gyar­or­szá­gon a múlt év­hez ha­son­ló­an az idei év­ben is az 500-as el­adá­si ha­tárt ve­szi cél­ba. A múlt év vé­gi és az idei év ele­ji elő­ren­de­lé­sek alap­ján jó esély van rá, hogy ezt a men­­nyi­sé­get túl­szár­nyal­ja 2007-ben. A szol­gál­ta­tá­sok te­rén is to­váb­bi erő­sö­dés­re szá­mít a vál­la­lat, a múlt év kö­ze­pén in­dí­tott Scania Op­ti­mum komp­lex fi­nan­szí­ro­zá­si cso­mag ki­emel­ke­dő nép­sze­rű­sé­ge alap­ján.
Nem­zet­kö­zi szin­ten glo­bá­li­san fel­me­rült nö­vek­vő ke­res­let ki­elé­gí­té­se ér­de­ké­ben a Scania fo­lya­ma­to­san újabb be­ru­há­zá­sok­ba kezd, hogy zök­ke­nő­men­tes szál­lí­tás­sal áll­jon meg­ren­de­lői ren­del­ke­zé­sé­re. Az el­kö­vet­ke­ző há­rom év­ben mint­egy 2 mil­li­árd svéd ko­ro­nát fek­tet be an­nak ér­de­ké­ben, hogy gyár­tó­ka­pa­ci­tá­sa az év­ti­zed vé­gé­re el­ér­je az évi 100 ezer jár­mű­ves ér­té­ket.
– Ho­gyan hat­nak a cég te­vé­keny­sé­gé­re, ered­mé­nyes­sé­gé­re az új sza­bá­lyo­zók (elekt­ro­ni­kus vám­el­já­rás, út­díj, adó és já­ru­lék eme­lé­sek, uni­ós szál­lít­má­nyo­zá­si sza­bály­vál­to­zá­sok)?
– A leg­több nem­zet­kö­zi fu­va­ro­zó vál­lal­ko­zás nagy sze­ren­csé­je, hogy be­vé­te­le­ik a nyu­gat eu­ró­pai pi­a­cok­tól és meg­bí­zók­tól füg­ge­nek – ál­la­pít­ja meg Bá­lint Bog­lár­ka. – Amed­dig a nyu­ga­ti pi­a­cok a mos­ta­ni­hoz ha­son­ló­an jól tel­je­sí­te­nek, ad­dig a ma­gyar­or­szá­gi meg­szo­rí­tá­so­kat a fu­va­ro­zó vál­lal­ko­zók rész­ben kom­pen­zál­ni tud­ják (per­sze ez ko­rántsem min­den eset­ben igaz). En­nek ér­tel­mé­ben az ál­ta­lá­nos gaz­da­sá­gi hely­ze­tet ta­lán egy haj­szál­nyi­val job­ban tud­ják most meg­él­ni a mi ügy­fél­kö­rünk­be tar­to­zó cé­gek, ami vi­szony­la­gos biz­ton­sá­got nyújt cé­günk­nek is az idén.

Kapcsolódó cikkeink