Ha­zai tré­nin­gek a lé­pés­tar­tás­ért

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

– Magyarországon is ér­zé­kel­he­tő igény gon­dol­ko­zás­fej­lesz­tő tré­nin­gek­re – mond­ja Sza­bó Eri­ka, a Ma­na­ger Könyv­ki­adó stra­té­gi­ai igaz­ga­tó­ja, akit az FMCG-szektorban so­kan is­mer­nek a Unilevernél, Pepsinél és Tescónál be­töl­tött ve­ze­tő po­zí­ci­ó­i­ból. – Ter­jed a fel­is­me­rés, hogy az em­ber­nek sa­ját ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek meg­őr­zé­se, mun­ka­hely­ének meg­tar­tá­sa ér­de­ké­ben lé­pést kell tar­ta­nia a gyor­san vál­to­zó vi­lág­gal. Má­sok­hoz ha­son­ló­an Sza­bó Eri­ka is le­het­sé­ges­nek tart­ja, hogy öt-tíz év múl­va olyan mun­ka­he­lyi tech­ni­kák­kal kell majd dol­goz­ni, ame­lyek ma még nem is lé­tez­nek. Ar­ra cél­sze­rű va­la­ho­gyan fel­ké­szül­ni.
Kez­dő és gya­kor­ló ve­ze­tők hol­tig tar­tó ta­nu­lá­si fo­lya­ma­tá­nak fon­tos ré­sze le­het „A Hat Gon­dol­ko­dó Ka­lap – A pár­hu­za­mos gon­dol­ko­dás sza­ka­szai” cí­mű tré­ning, Edward de Bono mód­sze­ré­vel. A tré­nin­get együtt­mű­köd­ve szer­ve­zi és kí­nál­ja a Ma­na­ger Könyv­ki­adó az Events Kft.-vel.
– Első szá­mú cél­ja, hogy egy­sze­rű­sít­se a gon­dol­ko­zást – hang­sú­lyoz­za Sza­bó Eri­ka. – Má­so­dik, hogy a részt­ve­vők szá­má­ra le­he­tő­vé te­gye gon­dol­ko­dá­suk­ban a vál­tást. Azon kí­vül, aki el­sa­já­tít­ja a mód­szert, az a gya­kor­lat­ban ru­tin­sze­rű­en hasz­nál­hat­ja.
Rész­le­tes in­for­má­ci­ók az egy-, il­let­ve két­na­pos tré­nin­gek­ről a kö­vet­ke­ző hon­la­po­kon ta­lál­ha­tók: www.sichats.hu és www.debono.hu
Je­lent­kez­ni és to­váb­bi tá­jé­koz­ta­tást kér­ni Sza­bó Eri­ká­tól vagy dr. Wéber Ju­li­an­ná­tól le­het, a kö­vet­ke­ző e-mail cí­me­ken: [email protected] vagy [email protected]

Kapcsolódó cikkeink