Há­rom­lá­bú stra­té­gia, és a ve­vő­ért min­dent

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Or­szá­gos le­fe­dett­ség, hu­szon­két üz­let, bő­vü­lő lo­gisz­ti­kai ka­pa­ci­tás, a ve­vők­nek szen­telt ki­emelt fi­gye­lem – töb­bek kö­zött ez jel­lem­zi az Interfruct Kft. pi­a­ci stra­té­gi­á­ját, és igaz a ven­dég­lá­tó­ipar­ra jel­lem­ző irány­el­vek­re is. Ki­egé­szít­ve az­zal, hogy az egyes cég­cso­por­tok spe­ci­á­lis igé­nye­it is igyek­szik ki­elé­gí­te­ni az áru­ház­lánc.Az Interfruct HoReCa-stratégiája, ha­son­ló­an az áru­ház­lánc pi­a­ci stra­té­gi­á­já­hoz, több pil­lé­ren áll, és mind­egyik pil­lér a cég egy-egy cél­cso­port­já­hoz il­lesz­ke­dik.
– Az el­ső cso­port­ba azok a ki­sebb ven­dég­lá­tó-ipa­ri egy­sé­gek tar­toz­nak, ame­lyek ed­dig is az Interfruct vá­sár­ló­bá­zi­sá­nak egyik meg­ha­tá­ro­zó ré­szét ké­pez­ték. Itt ki­ala­kult és jól be­já­ra­tott üz­le­ti kap­cso­la­tok­ról van szó, amely­nek fenn­tar­tá­sa ter­mé­sze­te­sen alap­ve­tő cél­ja­ink kö­zé tar­to­zik. A má­so­dik cso­por­tot a köz­ét­kez­te­tés, va­la­mint az üze­mi, vál­la­la­ti kony­hák te­szik ki, ame­lye­ket el­ső­sor­ban a köz­ét­kez­te­tés­re ki­írt pá­lyá­za­to­kon ke­resz­tül tu­dunk el­ér­ni, ame­lye­ken már évek óta si­ker­rel ve­szünk részt. Ki­emelt fon­tos­ság­gal ke­zel­jük, és fo­lya­ma­to­san fej­leszt­jük diszt­ri­bú­ci­ós üz­let­águn­kat. Min­den egyes üz­le­tünk­nél kü­lön al­kal­ma­zunk egy kép­vi­se­lőt e fel­ada­tok el­vég­zé­sé­re. Õket a leg­kor­sze­rűbb szá­mí­tó­gé­pes hát­tér­rel és gép­ko­csi­val sze­rel­tük fel, az in­for­má­ció­áram­lás te­hát már nem is nap­ra, ha­nem szin­te perc­re kész. Diszt­ri­bú­ci­ós üz­let­kö­tő­ink meg­lé­vő kap­cso­la­ta­ink ápo­lá­sa mel­lett fo­lya­ma­to­san bő­ví­tik part­ne­re­ink kö­rét, en­nek ered­mé­nye­kép­pen tár­sa­sá­gunk je­len­leg is több, so­kat ígé­rő re­fe­ren­ci­á­val bír. Ezt a te­vé­keny­sé­get a már ed­dig is ki­vá­ló­an mű­kö­dő lo­gisz­ti­kai há­ló­zat egé­szí­ti ki, amely­nek ha­té­kony­sá­gát gép­­ko­csi­par­kunk egy ré­szé­nek év ele­ji meg­újí­tá­sá­val fo­koz­tuk – tud­tuk meg Bránát Ist­ván cég­ve­ze­tő­től.

Egy­re fon­to­sabb az or­szá­gos le­fe­dett­ség
Az Interfruct HoReCa-stratégiájának ki­ala­kí­tá­sá­nál a cél­cso­por­tok dif­fe­ren­ci­ált igé­nyei több fő cél meg­ha­tá­ro­zá­sát tet­ték szük­sé­ges­sé a cég szá­má­ra. Ezek kö­zül az egyik leg­fon­to­sabb a köz­ét­kez­te­té­si, köz­be­szer­zé­si pá­lyá­za­to­kon va­ló ered­mé­nyes rész­vé­tel, mi­vel az áru­ház­lánc még in­kább sze­ret­ne be­ke­rül­ni a ven­dég­lá­tó­ipar, va­la­mint a szál­lo­dák vér­ke­rin­gé­sé­be.
A HoReCa-csa­tor­ná­ban ta­pasz­tal­ha­tó tren­dek kö­zül Bránát Ist­ván ki­emel­te, hogy a na­gyobb szál­lo­da­lán­cok, va­la­mint or­szá­gos ke­res­ke­del­mi há­ló­za­tok szá­má­ra egy­re in­kább fon­tos­sá vá­lik, hogy a be­szál­lí­tók is or­szá­gos le­fe­dett­ség­gel ren­del­kez­ze­nek, va­gyis ké­pe­sek le­gye­nek min­den­hol azo­nos vá­lasz­té­kot, mi­nő­sé­get és ára­kat ga­ran­tál­ni.
– Az Interfruct Kft. egyik nagy elő­nye, hogy or­szá­go­san 22 áru­há­zá­val – ame­lyek önál­ló lo­gisz­ti­kai bá­zis­ként is mű­köd­nek – ké­pes ar­ra, hogy eze­ket az igé­nye­ket ki­elé­gít­se, to­váb­bá szá­mos szol­gál­ta­tá­sá­val sok­kal egy­sze­rűb­bé te­gye part­ne­rei szá­má­ra a be­szer­zést. Ilyen ad­di­ci­o­ná­lis szol­gál­ta­tás pél­dá­ul a gyűj­tő­szám­la al­kal­ma­zá­sa, amely je­len­tő­sen meg­kön­­nyí­ti a pénz­ügyi el­szá­mo­lást – hoz­ta fel pél­da­ként a cég­ve­ze­tő.
– A HoReCa-szek­tor­ból fő­ként a ven­dég­lá­tó-ipa­ri egy­sé­gek, va­la­mint a szál­lo­da­lán­cok a meg­ha­tá­ro­zó vá­sár­ló­ink. Egyik leg­jobb re­fe­ren­ci­ánk er­re a Don Pepe pizzahálózat, va­la­mint az Accor Pan­nó­nia Hotels. Part­ne­re­ink kö­re fo­lya­ma­to­san bő­vül, és az ed­di­gi part­ne­re­ink po­zi­tív vis­­sza­jel­zé­sei is bi­za­ko­dás­ra ad­nak okot – foly­tat­ta Bránát Ist­ván. – Vá­sár­ló­ink bi­zal­mát fo­lya­ma­tos ak­ci­ók­kal és ked­vez­mé­nyek­kel igyek­szünk erő­sí­te­ni. Er­re ki­vá­ló pél­da a nagy­ke­res­ke­de­lem­ben egye­dül­ál­ló Törzs­vá­sár­lói Ve­vő­hű­ség prog­ra­munk, amely rend­kí­vü­li nép­sze­rű­ség­nek ör­vend, és amely amel­lett, hogy azon­na­li ked­vez­mé­nye­ket nyújt, dí­jaz­za a rit­káb­ban, de na­gyobb vo­lu­men­ben vá­sár­ló part­ne­re­ket is. A re­giszt­rált vá­sár­lók két­he­ten­te, név­re szó­ló­an kap­ják meg az Interfruct ak­ci­ós ka­ta­ló­gu­sát, ezen­kí­vül éven­te két al­ka­lom­mal a cég kép­vi­se­lői sze­mé­lye­sen hív­ják meg őket áru­bör­zé­re, ahol a ke­res­ke­del­mi lánc leg­na­gyobb be­szál­lí­tói kü­lön­le­ges grá­tisz- és ár­ak­ci­ók­kal ked­ves­ked­nek a ve­vők­nek, azok leg­na­gyobb meg­elé­ge­dé­sé­re.

Diszt­ri­bú­ci­ót is vál­lal­nak a gasztro fe­lé
A cég­ve­ze­tő nem fe­lej­tet­te el meg­em­lí­te­ni azt sem, hogy a HoReCa-szek­tor­ban va­ló si­ke­res rész­vé­tel szá­mos kö­ve­tel­ményt tá­maszt tár­sa­sá­guk irá­nyá­ba. E fel­té­tel­rend­szer egyik stra­té­gi­ai ele­me az Interfruct be­szer­zé­si po­li­ti­ká­já­nak ki­ala­kí­tá­sa, ahol az idei év­ben az ed­di­gi­ek­nél is ki­emel­tebb sze­re­pet kap a HoReCa igé­nye­i­vel va­ló kom­pa­ti­bi­li­tás. Vá­lasz­té­ku­kat ezek­hez az igé­nyek­hez ala­kít­ják, ez egy­rész­ről a spe­ci­á­lis, na­gyobb ki­sze­re­lé­sek meg­je­le­né­sét, más­rész­ről új ter­mé­kek be­ve­ze­té­sét is je­len­ti. Élő pél­da, hogy a Don Pepe pizzahálózat szá­má­ra több olyan ter­mé­ket is be­lis­táz­tak, ame­lyek ko­ráb­ban nem sze­re­pel­tek szor­ti­ment­jük­ben. A bő­ví­tés sa­já­tos­sá­ga, hogy nem­csak élel­mi­sze­re­ket, ha­nem a gaszt­ro­nó­mia szá­má­ra nél­kü­löz­he­tet­len non-food ter­mé­ke­ket (pél­dá­ul pa­pír­áru­kat, mű­anyag po­ha­ra­kat, pizzásdobozokat stb.) is érint. A fej­lesz­tés má­sik sa­já­tos­sá­ga, amely­ről elő­re­ha­la­dott tár­gya­lá­sok foly­nak, hogy az Interfruct a kis­ke­res­ke­del­met cél­zó be­szál­lí­tó part­ne­re­i­től át­vál­lal­ja ezen cé­gek ven­dég­lá­tás fe­lé irá­nyu­ló diszt­ri­bú­ci­ó­ját. Va­gyis az érin­tett be­szál­lí­tók az Interfructon ke­resz­tül érik majd el a szá­muk­ra is fon­tos gasztroszegmenst.

Fi­gyel­ne a re­gi­o­ná­lis ízek­re is
Az Interfruct áru­vá­lasz­té­ka 8000 cikk­elem­ből áll. Azt, hogy eb­ből pon­to­san hány ter­mé­ket kí­nál­nak a HoReCa-szek­tor­nak, ne­héz meg­ha­tá­roz­ni, hi­szen egy­rész­ről áru­vá­lasz­té­kuk re­gi­o­ná­lis igé­nyek­hez iga­zo­dik, más­rész­ről fo­lya­ma­to­san nő azon ter­mé­kek szá­ma, ame­lyek­re a szek­tor­ból ke­res­let mu­tat­ko­zik. Re­gi­o­ná­lis vá­lasz­té­kuk­ra pél­da­ként el­mond­ha­tó, hogy Mis­kol­con van egy tész­ta­már­ka, amely kü­lö­nö­sen nép­sze­rű a köz­ét­kez­te­tés kö­ré­ben, így itt ez is ré­szét ké­pe­zi szor­ti­ment­jük­nek.
Mint min­den élel­mi­szer-ke­res­ke­de­lem­ben te­vé­keny­ke­dő vál­la­lat­nál, az Interfruct Kft.-nél is több olyan idő­szak van, ame­lyik for­ga­lom te­kin­te­té­ben ki­emel­ke­dő. Ilye­nek ter­mé­sze­te­sen az egyes ün­ne­pe­ket – ka­rá­csonyt, hús­vé­tot – meg­elő­ző idő­szak­ok, ame­lyek­re kü­lön ak­ci­ós ka­ta­ló­gus­sal ké­szül­nek. Emel­lett ki­eme­len­dők a ke­res­ke­dő­ik szá­má­ra tar­tott sa­ját ren­dez­vé­nyek, pél­dá­ul a ko­ráb­ban meg­em­lí­tett áru­bör­ze (amely­hez szin­tén kü­lön mar­ke­ting­ak­ti­vi­tás kap­cso­ló­dik), va­la­mint az úgy­ne­ve­zett „bolt­fel­töl­tő promóciók”, ame­lyek egy-egy sze­zon előtt kí­nál­nak igen ked­ve­ző ára­kat és vá­lasz­té­kot part­ne­re­ik szá­má­ra.
Az Interfruct Kft., no­ha cél­cso­port­já­nak alap­ve­tő­en a kis­ke­res­ke­dő­ket te­kin­ti, so­ha­sem fe­led­ke­zett meg az egyé­ni vá­sár­lók­ról sem, hi­szen a tár­sa­ság meg­ala­ku­lá­sá­tól fog­va ki­szol­gál­ta a vég­fo­gyasz­tói ré­te­get is. Nem­ré­gi­ben pe­dig szá­mos olyan át­ala­kí­tást haj­tot­tak vég­re, pél­dá­ul a la­kos­sá­gi nyug­ta­adó kas­­szák be­ve­ze­té­sét, va­la­mint a meg­hos­­szab­bí­tott hét­vé­gi nyit­va tar­tást, ame­lyek az egyé­ni vá­sár­lók igé­nye­i­nek is ked­vez­nek.
– E fej­lesz­té­sek­kel azt sze­ret­nénk el­ér­ni, és ez egy­ál­ta­lán nem tit­kolt cé­lunk – nyomatékosította Bránát Ist­ván –, hogy a hét­vé­gi nagy­be­vá­sár­lást in­té­ző csa­lá­dok­nak is al­ter­na­tí­vát tud­junk kí­nál­ni vá­sár­lá­suk­hoz.

Kapcsolódó cikkeink