Hardy Mi­hály vi­szi a szót a Tescónál

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

– Úgy gon­do­lom, hogy a te­le­ví­zi­ók­ban és a nyom­ta­tott saj­tó­ban el­töl­tött 26 év elég ta­pasz­ta­la­tot ad ah­hoz, hogy tud­jam, mi­re van szük­sé­ge egy új­ság­író­nak a mik­ro­fon vagy a ka­me­ra „in­nen­ső” vé­gén – nyi­lat­koz­ta Har­dy Mi­hály ab­ból az al­ka­lom­ból, hogy ok­tó­ber­től ő lát­ja el a Tesco kom­mu­ni­ká­ci­ós osz­tá­lyá­nak igaz­ga­tói és egy­ben szó­vi­vői fel­ada­ta­it.– Mi­köz­ben a nem­zet­kö­zi vál­la­la­ti kör­nye­zet csep­pet sem új a szá­mom­ra, re­ál­szfé­rá­ban, kü­lö­nö­sen a ke­res­ke­de­lem­ben dol­goz­ni, az egé­szen más. A Tesco Ma­gyar­or­szá­gon az egyik leg­na­gyobb kül­föl­di be­fek­te­tő és az egyik leg­na­gyobb mun­kál­ta­tó is. Ezért óri­á­si fe­le­lős­ség egy ilyen cé­get kép­vi­sel­ni, egy ek­ko­ra vál­la­lat ne­vé­ben el­jár­ni. Más­fe­lől még­sem egé­szen új: ed­dig mű­sor­ve­ze­tő­ként a kép­er­nyőn kol­lé­gá­im ri­port­ja­it „ad­tam el”, mi pe­dig a Tescóban vagy öt­ven­ezer­fé­le áru­cik­ket for­gal­ma­zunk. Ed­dig a té­vé­né­ző­ket, ezen­túl a vá­sár­ló­kat kell ki­szol­gál­nom in­for­má­ci­ó­val.
– Az el­ső mun­ka­nap­ok­ban már­is meg­győ­ződ­het­tem ar­ról, hogy a Tesco a leg­jobb pu­ri­tán üz­le­ti ha­gyo­má­nyo­kat kö­ve­ti üz­le­ti stra­té­gi­á­já­ban – va­gyis tör­vé­nyes és be­csü­le­tes mó­don jár el a pi­a­con, fe­le­lős ke­res­ke­dő és fe­le­lős mun­kál­ta­tó­ként – is­mer­tet­te be­nyo­má­sa­it az új igaz­ga­tó. – A leg­na­gyobb meg­le­pe­tést a hi­he­tet­le­nül erős szá­mí­tó­gé­pes és ter­ve­zé­si hát­tér je­len­tet­te, no meg a diszt­ri­bú­ció meg­szer­ve­zé­se. A cég ve­ze­tői nap­ra­ké­szen tud­ják, hogy me­lyik áru­ból me­lyik na­pon men­­nyi fo­gyott, és azon­nal tud­nak re­a­gál­ni a pi­a­ci vál­to­zá­sok­ra. Még­is úgy lá­tom, a ke­res­ke­de­lem egy­szer­re tu­do­mány és mű­vé­szet, mert jó ér­zék és in­tu­í­ció is kell hoz­zá.

Kapcsolódó cikkeink