Emballage 2006: prak­ti­kum, de­sign, kör­nye­zet­vé­de­lem

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

2006 őszén Pá­rizs­ra fokuszáltak a cso­ma­go­lás-, a rek­lám- és az élel­mi­szer­ipar részt­ve­vői Eu­ró­pa-szer­te, de hí­rét vet­ték so­kan az ese­mény­so­ro­zat­nak más kon­ti­nen­sek­ről is, hi­szen a ki­ál­lí­tá­si nap­tár­ban egy­mást kö­ve­tő szak­vá­sá­ro­kon – a SIAL élel­mi­szer-ipa­ri, az azt kö­ve­tő Salon POPAI rek­lám­ipa­ri, és a sor­ban har­ma­dik Emballage cso­ma­go­lás­tech­ni­kai szak­ki­ál­lí­tá­so­kon – hi­he­tet­le­nül nagy ará­nyú volt a nem­zet­kö­zi rész­vé­tel mind a ki­ál­lí­tók, mind a lá­to­ga­tók szá­mát te­kint­ve.Hogy mi­ért hoz­ha­tó „egy ka­lap alá” a há­rom ren­dez­vény? Cso­ma­go­lás, rek­lám és tar­ta­lom: e há­rom té­nye­ző har­mó­ni­á­já­nak az el­adá­si sta­tisz­ti­kák­kal va­ló szo­ros ös­­sze­füg­gé­sét ma már min­den­ki el­is­me­ri. Ezt alá­tá­maszt­ja az a tény is, hogy 2000 óta az Emballage-zsal egy idő­ben és hely­szí­nen szer­ve­zik az IPA élel­mi­szer-fel­dol­go­zó fel­sze­re­lé­sek szak­vá­sá­rát. A szám­adat­ok azt iga­zol­ják, hogy a két ren­dez­vény kom­bi­ná­lá­sa rend­kí­vül jó öt­let volt.

Kéz­zel­fog­ha­tó üze­net
A fo­gyasz­tót rend­kí­vül sok ké­pi ha­tás éri a kü­lön­bö­ző mé­di­ák ré­vén, de a ter­mék­cso­ma­go­lás ha­tá­sa – kéz­zel­fog­ha­tó mi­vol­ta mi­att – en­nek el­le­né­re sok­kal le­nyű­gö­zőbb és tar­tó­sabb. Így más for­rá­sok­kal va­ló ver­sen­gést il­le­tő­en a va­ló­ság az, hogy a cso­ma­go­lás a leg­alap­ve­tőbb esz­köz a fo­gyasz­tó­val tör­té­nő kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban: míg a di­gi­tá­lis üze­net, a nyom­ta­tott rek­lám mú­lan­dó, a cso­ma­go­lás ga­ran­tál­tan el­jut a ve­vő­höz, aki azt meg­né­zi, kéz­be ve­szi, jó eset­ben ma­gá­val vi­szi, és ott­ho­ná­ban új­ra szem­ügy­re ve­szi. Le­het, csak pil­la­na­tok­ra, de egy „be­szé­des” cso­ma­go­lás szá­má­ra ele­gen­dő idő, hogy kel­lő men­­nyi­sé­gű in­for­má­ci­ó­hoz jut­tas­sa a fo­gyasz­tót.

In­tel­li­gens cso­ma­go­lá­sok
Az im­már 37. al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett Emballage cso­ma­go­lás­tech­ni­kai szak­vá­sár iga­zi „vi­lág kö­rü­li út­ra” in­vi­tál­ta lá­to­ga­tó­it, amely­nek so­rán rá­lá­tást biz­to­sí­tott a leg­kor­sze­rűbb tech­no­ló­gi­ák­ra és a leg­fel­tű­nőbb cso­ma­go­lás in­no­vá­ci­ók­ra. Nem vé­let­le­nül, a ren­dez­vény mot­tó­ja így szól: „biz­ton­sá­go­sabb, ké­nyel­me­sebb, költ­ség­ta­ka­ré­ko­sabb, környezetbarátabb, és sok­kal kü­lön­bö­zőbb”. En­nek az öt kri­té­ri­um­nak meg­fe­le­lő­en a köz­pon­ti csar­nok leg­frek­ven­tál­tabb te­rü­le­tén köz­szem­lé­re ke­rül­tek a vá­sár leg­in­no­va­tí­vabb új­don­sá­gai, köz­tük né­hány fran­cia fő­is­ko­lás ter­ve­ző re­me­kei. So­kan el­is­me­rés­sel dí­jaz­tak egy kis­ba­bás szü­lők ré­szé­re ter­ve­zett, váll­ra ve­he­tő termodobozt, amely ké­pes egy­szer­re hi­deg és me­leg bé­bi­étel vagy
-ital tá­ro­lá­sá­ra. Má­sik si­ke­res öt­let egy cso­ma­go­ló­gép volt, amely­nek kül­ső bo­rí­tá­sá­ra al­ko­tó­ja a szo­ká­sos fém he­lyett mű­anya­got hasz­nált, ez­ál­tal túl a kör­nye­zet­ba­rát meg­ol­dá­son, a szög­le­tes fém­for­ma és szín he­lyett ke­cse­sebb alak­kal, a dol­go­zó szá­má­ra ké­nyel­me­sebb, job­ban hoz­zá­fér­he­tőbb, ez­ál­tal biz­ton­sá­go­sabb gé­pet ál­lí­tott elő.

Elő­tér­ben a kör­nye­zet­vé­de­lem
A stan­dok kí­ná­la­tát néz­ve el­mond­ha­tó, hogy a rek­lám- és cso­ma­go­ló­ipar is vég­re vi­lág­szin­ten el­in­dult a kör­nye­zet­vé­de­lem út­ján.
Nagy si­kert ara­tott egy tö­rök cég, a Superfilm Packaging Films bi­o­ló­gi­a­i­lag le­bom­ló cso­ma­go­ló­fó­li­á­ja, amely va­do­na­túj gyár­tá­si tech­no­ló­gi­á­já­nak jel­lem­zői, hogy a ha­gyo­má­nyos po­li­propilénfóliához ké­pest lé­nye­ge­sen rö­vi­debb idő alatt ké­pes le­bom­la­ni, és emel­lett funk­ci­ó­já­ban is kor­sze­rű: hasz­ná­la­ta so­rán zaj- és sza­ka­dás­men­tes. A fran­cia Flexico cég stand­ja is mind­vé­gig a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban állt, mert több ter­mé­két új­ra­fel­hasz­nált anya­gok­ból ál­lít­ja elő. A vá­sá­ron ki­zá­ró­lag bi­o­ló­gi­a­i­lag le­bom­ló ter­mé­ke­ket mu­tat­tak be, töb­bek közt olyan rek­lám­tás­ká­kat, ame­lyek­nek még a zár­szer­ke­ze­te is le­bom­lik.
A hong­kon­gi Roots Biopack Li­mi­ted cég üz­le­ti öt­le­té­vel, ter­mé­ke­i­vel, diszt­ri­bú­ci­ós stra­té­gi­á­já­val és kör­nye­zet­vé­de­lem­re buz­dí­tó szlo­ge­nek­kel, posz­te­rek­kel de­ko­rált ki­ál­lí­tá­si stand­já­val az egyik leg­iz­gal­ma­sabb részt­ve­vő volt. Ös­­szes ter­mé­kü­ket cu­kor­nád­ki­vo­nat­ból ké­szí­tik: fris­sen tar­tó fó­li­á­kat, tál­cá­kat és más cso­ma­go­lá­so­kat. A cu­kor­nád egy év alatt több­ször is új­ra­ter­meszt­he­tő, így az elő­ál­lí­tá­si költ­sé­gek és a mennyi­ség is pi­ac­ké­pes, ugyan­ak­kor ab­szo­lút kör­nye­zet­ba­rát.
Az IPA egyik ér­de­kes­sé­ge a Steriflow cég stand­ján be­mu­ta­tott és a Zinetec ál­tal ki­fej­lesz­tett ste­ri­li­zá­ci­ós fo­lya­mat (Shaka-eljárás), amely se­gít­sé­gé­vel hosszú polc­éle­tű élel­mi­sze­rek ál­lít­ha­tók elő anél­kül, hogy a ter­mé­kek el­vesz­te­nék fris­ses­sé­gü­ket, za­ma­tu­kat, szí­nü­ket vagy ere­de­ti ál­la­gu­kat. A ste­ri­li­zá­ló „lom­bik­ba” órán­ként egy­szer­re öt­fé­le élel­mi­szert le­het be­ten­ni, a ste­ri­li­zá­ci­ós idő 2-4 perc. Az olasz Orved cég vá­kuum­cso­ma­go­ló gé­pei sok szak­mai lá­to­ga­tó tet­szé­sét el­nyer­ték, mi­vel apró mé­re­tük és jó ár-ér­ték ará­nyuk mi­att kis bol­tok szá­má­ra is el­ér­he­tők.
T. I.

Kapcsolódó cikkeink