Egy­re nép­sze­rűb­bek a wellnessházak

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A ke­res­ke­del­mi szál­lás­he­lye­ken a kül­föl­di és a bel­föl­di ven­dé­gek ál­tal el­töl­tött éj­sza­kák együt­tes szá­ma ta­valy 3,5 szá­za­lék­kal csök­kent az egy év­vel ko­ráb­bi­ak­hoz ké­pest. A KSH egész esz­ten­dő ada­ta­it tar­tal­ma­zó gyors­je­len­té­se sze­rint a szál­lás­he­lyek ös­­szes ár­be­vé­te­le fo­lyó áron 5 szá­za­lék­kal nö­ve­ke­dett.
A ke­res­ke­del­mi szál­lás­he­lyek ös­­sze­sen 228 mil­li­árd fo­rint brut­tó ár­be­vé­telt ér­tek el a fen­ti idő­szak­ban, ez fo­lyó áron 5 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés­nek fe­lel meg. 2006. de­cem­ber 31-én 1841 ke­res­ke­del­mi szál­lás­hely, ezen be­lül 686 szál­lo­da, 842 pan­zió és 313 egyéb szál­lás­hely (tu­ris­ta­szál­ló, if­jú­sá­gi szál­ló, üdü­lő­ház és kem­ping) üze­melt az or­szág­ban. A szál­lo­dák, az üdü­lő­há­zak és az if­jú­sá­gi szál­lá­sok szo­ba­ka­pa­ci­tá­sa nőtt, a töb­bi szál­lás­tí­pu­sé csök­kent. A szo­ba­ka­pa­ci­tás a szál­lo­dá­kon be­lül a négy­csil­la­gos, il­let­ve a wellnessházakban gya­ra­po­dott je­len­tő­sen.
Az el­múlt év­ben 3,2 mil­lió kül­föl­di ven­dég 9,8 mil­lió ven­dég­éj­sza­kát töl­tött el a ke­res­ke­del­mi szál­lás­he­lye­ken, ami a ven­dé­gek szá­mát te­kint­ve 6 szá­za­lé­kos vis­­sza­lé­pés, a ven­dég­éj­sza­kák szá­ma pe­dig 9 szá­za­lék­kal csök­kent 2005-höz ké­pest.

Kapcsolódó cikkeink