Egy­re ked­vel­tebb jut­ta­tás a cafeteria

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Egy­re több cég al­kal­maz­za a cafeteria rend­szert, amel­­lyel meg­ta­ka­rí­tást ér­het el, és egyút­tal több jut­ta­tást ad­hat a dol­go­zó­i­nak is. En­nek oka, hogy a vál­lal­ko­zá­so­kat érin­tő adó­ter­hek mi­att szá­mos cég, a bér­eme­lé­sek he­lyett – vagy azok ré­sze­ként – egy­re na­gyobb ös­­sze­gű utal­ványt ad al­kal­ma­zot­ta­i­nak – mon­dot­ta Ba­lázs Krisz­ti­án, az Accor Services Ma­gyar­or­szág Kft. mar­ke­tingigaz­ga­tó­ja.
A mun­kál­ta­tó sa­ját ma­ga dönt­het ar­ról, hogy mely jut­ta­tá­so­kat ve­szi be a cafeteria rend­szer­be. Ba­lázs Krisz­ti­án el­mond­ta, hogy a leg­nép­sze­rűb­bek az ét­ke­zé­si utal­vány, a me­leg­étel-utal­vány, az aján­dék-tal­vány, egy­re nép­sze­rűbb az internetutal­vány, a kul­tú­rautal­vány, va­la­mint az üdü­lé­si csekk és a he­lyi uta­zá­si bér­let.
Ma­gyar­or­szá­gon je­len­leg 180 ezer fo­rint az éves át­la­gos cafeteria-keret. Azon­ban ez még ko­ránt­sem éri el a ma­xi­má­li­san ki­hasz­nál­ha­tó 400 ezer fo­rin­tos ke­re­tet.

Kapcsolódó cikkeink