Cukor cukorból

Szerző: Dr. Köves András Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Érin­tett is va­gyok az ügy­ben, ne­héz te­hát sem­le­ges­nek ma­rad­nom, nem is aka­rok az len­ni. Va­la­mi bűz­lik a cím­ké­zés kö­rül.El­kép­ze­lem, mit szól a fo­gyasz­tó ah­hoz az egy­ki­lós cuk­ros zacs­kó­hoz, ami­re rá van ír­va: „Tar­tal­ma: cu­kor X %, zsír 0 %” (na­ná, még jó, és a fel­me­nők nem túl hí­zel­gő tar­tal­mú fel­em­le­ge­té­sé­vel már te­szi is vis­­sza a polc­ra). Majd ugyan­ezt ol­vas­ná for­dít­va a jó Vé­nu­szon. Az el­kép­zel­he­tő re­ak­ció ugyan­ez.
Nos, az At­lan­ti-óce­á­non túl a jel­lem­ző meg­kö­ze­lí­tés: bár­mit ál­lít­hatsz a cím­kén, leg­fel­jebb egy dör­zsölt ügy­véd a ga­tyát is le­pe­re­li ró­lad. Eu­ró­pa meg köz­ben mint­ha a de­dó fe­lé moz­dul­na: a cu­kor­ra rá­ír­juk, hogy nincs ben­ne olaj, és for­dít­va.
El­mon­dom, ez kik­nek jó: azok­nak, akik nem akar­ják el­mon­da­ni, hogy a cu­kor vagy az éde­sí­tő­szer mi­fé­le szén­hid­rá­to­kat, vagy az olaj mi­fé­le zsír­sa­va­kat tar­tal­maz. Hogy ne ma­rad­jon hely el­mon­da­ni az amúgy is ne­he­zen már­káz­ha­tó alap­ve­tő cikk ka­te­gó­ri­á­ban a mi­nő­sé­get, ne le­hes­sen ter­mék és ter­mék kö­zött kü­lönb­sé­get és igaz­sá­got ten­ni.
Ter­mé­sze­te­sen komp­lex receptúrájú ter­mé­kek­nél ez he­lyes: a cím­ke ad­jon pon­tos uta­lást. De ott is hagy­jon he­lyet a már­ka­kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra!
Is­ten lát­ja lel­ke­met (megint is­me­rő­se­i­met hí­vom ta­nú­nak): már­ka­pár­ti va­gyok, de nem va­gyok pri­vát­cím­ke-el­le­nes sem. Sőt. De ez a faj­ta cím­ké­zés a gyár­tói már­kák kom­mu­ni­ká­ci­ós fe­lü­le­tét szán­dé­ko­san ki­seb­bí­ti (hol hir­de­tek ezek után egy promót „on-pack”?). És ez­zel ves­­sző­pa­ri­pá­mat, az ér­ték­lán­cot rom­bol­ja.
Ezért jó, hogy meg­ala­kult az Eu­ró­pai Alap­ve­tő Élel­mi­szer Plat­form: hogy eze­ket az ér­de­ke­ket ar­ti­ku­lál­ja.
Mi is lé­te­zünk: az élel­mi­szer­ipar ne­héz­ipa­ra, mi, az alap­ve­tők. Elég ne­héz így is.
Nem kell még egy ólom­tömb az öv­tás­kánk­ba.

Kapcsolódó cikkeink