Cu­kor bio­gáz­zal

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Kvó­tá­já­nál na­gyobb men­­nyi­sé­get, 150 ezer ton­na cuk­rot gyár­tott a de­cem­ber ele­jén zá­rult cu­kor­ré­pa-fel­dol­go­zá­si kam­pány so­rán Ma­gyar Cu­kor Zrt., je­len­tet­te be Fischer Bé­la ve­zér­igaz­ga­tó a cég ja­nu­ár 31-i saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján. Eh­hez alap­anya­gul 19 340 hek­tár­ról be­ta­ka­rí­tott csak­nem 1 mil­lió ton­na cu­kor­ré­pa szol­gált, ame­lyet a petőházi és a ka­pos­vá­ri üze­mek dol­goz­tak fel. A feb­ru­ár­ban zá­ró­dó gaz­da­sá­gi év­ben a Ma­gyar Cu­kor Zrt. 27 mil­li­árd fo­rint ár­be­vé­telt vár.
– Fo­ko­zott pénz­ügyi ter­het je­lent szá­munk­ra az Eu­ró­pai Unió Szer­ke­zet­át­ala­kí­tá­si Alap­já­ba fi­ze­ten­dő il­le­ték, amely­ből a ter­me­lé­si kvó­tá­ju­kat vis­­sza­adó cé­ge­ket kom­pen­zál­ják – je­lez­te Fischer Bé­la. – Ez idén egy ki­lo­gramm cu­kor árá­ból 47 fo­rint, ami éves szin­ten mint­egy 7 mil­li­árd fo­rint ár­be­vé­tel-ki­esés.
Ezen kí­vül más költ­ség­nö­ve­lő té­nye­zők is sújt­ják a cé­get. Kulcs­kér­dés­sé vált pél­dá­ul az ener­gi­á­ra for­dí­tott ki­adá­sok ra­ci­o­na­li­zá­lá­sa. En­nek egyik leg­fon­to­sabb lé­pé­se­ként Ka­pos­vá­ron ok­tó­ber­ben kí­sér­le­ti biogáztermelő be­ren­de­zést he­lyez­tek üzem­be, amely – az ed­di­gi ta­pasz­ta­la­tok alap­ján – si­ke­re­sen mű­kö­dik.
A be­ru­há­zás nagy­ság­rend­je vár­ha­tó­an meg­ha­lad­ja majd az egy­mil­li­árd fo­rin­tot, és a számítások sze­rint a gyár gáz­szük­ség­le­té­nek mint­egy 50 szá­za­lé­kát fe­dez­ni fog­ja.

Kapcsolódó cikkeink