Csök­ke­nő költ­sé­gek, nö­vek­vő ered­mény

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Köz­zé­tet­te 2006-os ered­mé­nye­it az InBev, a vi­lág leg­na­gyobb sör­gyár­tó kon­szern­je. Or­ga­ni­kus sör­el­adá­si vo­lu­me­ne ta­valy 5,5 szá­za­lék­kal ha­lad­ta meg az elő­ző évit. Or­ga­ni­kus ár­be­vé­tel-nö­ve­ke­dé­se 7,9 szá­za­lék volt, 2006-ban a kon­szern 13,3 mil­li­árd euró ár­be­vé­telt re­a­li­zált.
Az éves ér­té­ke­sí­té­si költ­sé­gek fo­lya­ma­tos szi­go­rú el­len­őr­zés alatt áll­tak, ugyan­ak­kor a tár­sa­ság to­vább op­ti­ma­li­zál­ta mű­kö­dé­si költ­sé­ge­it. Így az egy hek­to­li­ter­re ju­tó or­ga­ni­kus ér­té­ke­sí­té­si költ­ség 2006-ban 2,5 szá­za­lék­kal csök­kent.
A nor­ma­li­zált or­ga­ni­kus EBITDA 16,8 szá­za­lék­kal nö­ve­ke­dett, ami 31,9 szá­za­lé­kos EBITDA margin el­éré­sé­hez ve­ze­tett 2006-ban, szem­ben a 2005. évi 28,6 szá­za­lék­kal.
Csak­nem va­la­men­­nyi zó­ná­ban or­ga­ni­kus nö­ve­ke­dést ért el a vál­la­lat; el­ső­sor­ban La­tin-Ame­ri­ka, Kö­zép- és Ke­let-Eu­ró­pa, va­la­mint Ázsia és Óce­á­nia ered­mé­nyei vol­tak je­len­tő­sek. Az egyet­len ki­vé­tel Nyu­gat-Eu­ró­pa, ahol né­mi csök­ke­nés volt ta­pasz­tal­ha­tó.

Kapcsolódó cikkeink