Cél a tö­ké­le­tes kon­túr­kö­ve­tés

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az elekt­ro­mos bo­rot­vák más­fél mil­li­árd fo­rint kö­rü­li pi­a­cán a fő el­vá­rás a ké­nye­lem. A ha­zai vá­sár­lók ezért az­tán a ve­ze­ték nél­kül is mű­köd­tet­he­tő mo­del­le­ket ré­sze­sí­tik előny­ben.– A tel­jes el­adá­sok­ból csak 30 szá­za­lék jut a ki­zá­ró­lag ve­ze­ték­kel hasz­nál­ha­tó ké­szü­lé­kek­nek – ál­la­pít­ja meg Szöllősy Ág­nes, a PhilipsDAP Hun­ga­ry mar­ke­ting­me­ne­dzse­re. – Az el­adá­sok 55-60 szá­za­lé­ká­ra a szak­ke­res­ke­dé­sek­ben ke­rül sor, a fenn­ma­ra­dó rész pe­dig a hi­per­mar­ke­te­ké.
Az elekt­ro­mos bo­rot­vák fej­lesz­té­se so­rán a cél a ké­nyel­mes és iga­zán ala­pos bo­rot­vál­ko­zás, még az olyan ne­he­zen hoz­zá­fér­he­tő he­lye­ken is, mint a nyak kör­nyé­ke. Így a ké­nye­lem mel­lett a ter­mék­fej­lesz­tés má­sik fő irá­nya a tö­ké­le­tes kon­túr­kö­ve­tés.
A Phi­lips élet­kor­tól és jö­ve­de­lem­ka­te­gó­ri­ák­tól füg­gő­en, de min­den bo­rot­vál­ko­zó fér­fi­em­ber­nek tud az igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő bo­rot­vát aján­la­ni.

Kapcsolódó cikkeink