Bil­leg a ba­rom­fi­mér­leg

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Az Ag­rár­gaz­da­sá­gi Ku­ta­tó In­té­zet (AKI) fo­lya­ma­to­san nyo­mon kö­ve­ti, és a rend­sze­res ki­ad­vá­nya­i­ban köz­re­ad­ja a vi­lág ba­rom­fi- és hús­pi­a­ci ten­den­ci­á­it. A KSH és az AKI Pi­a­ci és Ár­in­for­má­ci­ós Rendszer (PÁIR) ada­ta­i­ból, még a rö­vid ­tá­vú kis­ke­res­ke­del­mi üz­le­ti dön­té­sek előtt is ér­de­mes pon­to­san tá­jé­ko­zód­ni. A hosz­­szabb tá­von ha­tó ös­­sze­füg­gé­sek alap­ján mo­del­lez­he­tő egy-egy ter­me­lé­si, s ez­zel pár­hu­za­mo­san ér­té­ke­sí­té­si csúcs, ami ál­ta­lá­ban az árak csök­ke­né­sé­vel jár­hat.
De en­nek el­len­ke­ző­je is igaz. Ez utób­bi kö­vet­ke­zett be az esz­ten­dő el­ső hó­nap­ja­i­ban, ami­kor emel­ked­tek a ba­rom­fi­árak, ugyan­is a ta­va­lyi ma­dár­inf­lu­en­za mi­att egész Eu­ró­pá­ban csök­kent a na­pos­ba­rom­fi-elő­ál­lí­tás, és az ak­kor ki nem kelt csir­kék­ből most hi­ány lett. Ez a ha­tás vél­he­tő­en má­jus­ra el­mú­lik, s vis­­sza­áll a ré­gi trend, a szo­lid túl­kí­ná­lat.
Et­től füg­get­le­nül az AKI meg­fi­gye­lé­sei sze­rint 2006-ban a vi­lág ba­rom­fi­hús-ter­me­lé­se to­vább nőtt. A FAO pi­a­ci szak­em­be­rei sze­rint a vi­lág 2 szá­za­lék­kal több ba­rom­fi­húst ter­melt, mint egy év­vel ko­ráb­ban. A ma­dár­inf­lu­en­za mi­att ugyan­ak­kor a ba­rom­fi­ex­port ta­valy 5 szá­za­lék­kal csök­kent, de idén vár­ha­tó­an új­ra emel­ke­dik: 4 szá­za­lék­kal.
Az EU-25 ba­rom­fi­hús ter­me­lé­se 2005-ben eny­hén (0,6 szá­za­lék­kal, vá­gott súly­ban kö­zel 11,1 mil­lió ton­ná­ra) emel­ke­dett. Ha­son­ló­kép­pen a ba­rom­fi-be­ho­za­tal is 11 szá­za­lék­kal, egy­mil­lió ton­ná­ra bő­vült. Ta­valy leg­erő­tel­jes­eb­ben – 11 szá­za­lék­kal – Len­gyel­or­szág­ban nö­ve­ke­dett a ter­me­lés.
A ser­tés­hús a kö­vet­ke­ző évek­ben is ked­velt ma­rad a fo­gyasz­tók kö­ré­ben. Az EU-ban az egy fő­re ju­tó ser­tés­hús­fo­gyasz­tás je­len­leg 42 ki­ló, 2013-ra 43 ki­ló fe­let­ti ér­ték­re emel­ked­het. Az újon­nan be­lé­pő Ro­má­ni­á­ban és Bul­gá­ri­á­ban az egy fő­re ju­tó ser­tés­húsfo­gyasz­tás 32 ki­ló kö­rü­li, va­gyis tíz ki­ló­val ma­rad el az EU-25 át­la­gá­tól.
Az EU-ban a ser­tés­árak az elő­ző évek­ben ál­ta­lá­ban jól kö­vet­ték a pi­a­ci fo­lya­ma­tok­ban (ke­res­let-kí­ná­lat) be­kö­vet­ke­ző vál­to­zá­so­kat. A ser­tés­árak 2006 vé­gén meg­in­dult csök­ke­né­se, ha ki­sebb ütem­ben is, de foly­ta­tó­dott 2007 ele­jén.

A vá­gó­ser­tés vá­gó­hí­di be­lé­pé­si ára* az Eu­ró­pai Unió or­szá­ga­i­ban („E” mi­nő­sé­gi ka­te­gó­ria)
(Ft/kg ha­sí­tott hi­deg súly**)
Or­szá­gok 2006 2007 2007. 9. hét/ 2007. 9.hét/
8. hét 9. hét 8. hét 9. hét 2006. 9. hét % 2007. 8. hét %
Bel­gi­um 332 330 318 323 97,94 101,58
Bul­gá­ria n.a. n.a. 451 451 n.a. 99,92
Cseh­or­szág 344 342 310 310 90,82 100,27
Dá­nia 288 301 293 296 98,41 100,84
Né­met­or­szág 362 366 341 344 94,09 100,83
Észt­or­szág 338 341 345 348 101,89 100,70
Gö­rög­or­szág 496 497 374 372 74,81 99,45
Spa­nyol­or­szág 389 390 352 359 91,92 101,90
Fran­cia­or­szág 343 354 305 310 87,43 101,62
Ír­or­szág 330 333 336 339 101,70 100,92
Olasz­or­szág 410 395 350 333 84,31 95,10
Cip­rus 470 471 457 460 97,65 100,76
Lett­or­szág 387 387 360 355 91,70 98,54
Lit­vá­nia 342 349 340 341 97,63 100,20
Lu­xem­burg 366 366 342 344 94,08 100,86
Ma­gyar­or­szág 360 357 327 327 91,75 100,01
Mál­ta 406 407 410 413 101,48 100,79
Hol­lan­dia 320 326 301 304 93,24 100,75
Auszt­ria 359 361 336 339 93,90 100,92
Len­gyel­or­szág 304 306 291 293 95,77 100,93
Por­tu­gá­lia 396 398 368 373 93,93 101,48
Ro­má­nia n.a. n.a. 369 369 n.a. 100,00
Szlo­vé­nia 364 356 329 329 92,24 99,97
Szlo­vá­kia 352 351 319 323 92,17 101,31
Finn­or­szág 335 335 344 347 103,47 100,76
Svéd­or­szág 331 330 348 351 106,45 100,83
Nagy-Bri­tan­nia 362 362 380 382 105,49 100,38
EU 350 353 330 332 93,98 100,65
For­rás: EU Bi­zott­ság, AKI
* Az ár tar­tal­maz­za a szál­lí­tá­si költ­sé­get is
** Át­szá­mít­va az MNB hi­va­ta­los kö­zép­ár­fo­lya­mán

Kapcsolódó cikkeink