Az Infor part­ne­re lett az LLP

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Hi­va­ta­los part­ne­re lett az Infornak a ke­let-kö­zép-eu­ró­pai ré­gi­ó­ban je­len lé­vő, üz­le­ti és pénz­ügyi meg­ol­dá­so­kat kép­vi­se­lő LLP-cso­port. Az Infor a vi­lág har­ma­dik leg­na­gyobb üz­le­ti szoft­ver szál­lí­tó­ja és ti­ze­dik leg­na­gyobb szoft­ver­cé­ge.
Az LLP-cso­port meg­ala­ku­lá­sa óta az ang­li­ai Systems Union ál­tal ki­fej­lesz­tett üz­le­ti és pénz­ügyi szoft­ver­meg­ol­dás, a SunSystems hi­va­ta­los for­gal­ma­zó­ja a ré­gi­ó­ban. A ta­va­lyi év so­rán az Infor nagy­sza­bá­sú ak­vi­zí­ció­so­ro­za­tot haj­tott vég­re, amely­nek ke­re­té­ben fel­vá­sá­rol­ta töb­bek kö­zött a Systems Union-cso­por­tot. A fel­vá­sár­lás­sal az LLP a ke­let-kö­zép-eu­ró­pai tér­ség el­ső­szá­mú Infor part­ne­re lett.
– Ez ga­ran­ci­át je­lent a Systems Union port­fó­lió, így a SunSystems és más üz­le­ti ter­mé­kek jö­vő­jé­re és to­váb­bi erő­sö­dé­sé­re – nyi­lat­koz­ta Adam Bager, az LLP-cso­port el­nö­ke. – Szin­tén jó hír szá­munk­ra, hogy az Infor a jö­vő­ben foly­tat­ja a SunSystems ter­mé­kek kö­vet­ke­ző ge­ne­rá­ci­ó­i­nak fej­lesz­té­sét is.

Kapcsolódó cikkeink