A Zott is be­száll

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Friss fej­le­mény a pi­a­con, hogy a jog­hurt­ja­i­ról, tej­des­­szert­je­i­ről és sajt­ja­i­ról is­mert Zott, ed­di­gi si­ke­re­i­re ala­poz­va eb­ben a ka­te­gó­ri­á­ban is meg akar­ja vet­ni a lá­bát. A Zott Tej­föl 2007 már­ci­u­sá­tól kap­ha­tó a ke­res­ke­de­lem­ben. A ter­mék 330 gram­mos ki­sze­re­lés­ben kap­ha­tó, két­fé­le zsír­tar­ta­lom­mal.
– A Zott Tej­föl íze és ál­la­ga más, mint pi­a­con sze­rep­lő ver­seny­tár­sa­ké – eme­li ki a leg­fon­to­sabb ter­mék­előnyt Sa­la­mon Bor­bá­la, a Zott Hungaria Kft. már­ka­me­ne­dzse­re. – Egy sa­já­tos tech­no­ló­gi­ai el­já­rás­nak kö­szön­he­tő­en a ter­mék kü­lön­le­ge­sen kré­mes ál­lag­gal ren­del­ke­zik, így nincs is szük­ség ar­ra, hogy a cso­ma­go­lás fel­bon­tá­sa után a tej­fölt meg­ke­ver­jük, ös­­sze­tör­jük a po­hár­ban. Az egye­di kon­zisz­ten­ci­á­hoz rá­adá­sul na­gyon fi­nom íz pá­ro­sul.
A ter­mék be­ve­ze­té­sét fo­gyasz­tói ku­ta­tás előz­te meg, amely na­gyon po­zi­tív ered­mén­­nyel zá­rult. A tej­föl ál­la­ga nagy szá­za­lék­ban ma­xi­má­lis elé­ge­dett­sé­get vál­tott ki a fo­gyasz­tók­ból.
A ter­mék be­ve­ze­té­sét rend­kí­vü­li ár­ak­ci­ó­val, és egyéb tra­de mar­ke­ting ak­ti­vi­tá­sok­kal tá­mo­gat­ja Zott.

Kapcsolódó cikkeink