A MOL-é a leg­jobb re­ak­ció­idő

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Ja­nu­ár vé­gén a MOL NyRt. el­ső­ként kezd­te meg a nem vény­kö­te­les gyógy­sze­rek el­adá­sát négy bu­da­pes­ti, va­la­mint egy veszp­ré­mi töl­tő­ál­lo­má­sán. „A MOL cél­ja, hogy a ve­vők mi­nél szé­le­sebb kö­rű ki­szol­gá­lá­sát biz­to­sít­sa. Min­den olyan üz­le­ti le­he­tő­sé­get meg­ra­ga­dunk, amely ezt le­he­tő­vé te­szi” – in­do­kol­ta egy saj­tó­köz­le­mény­ben Gesz­ti Lász­ló, a MOL-csoport La­kos­sá­gi Szol­gál­ta­tá­sok Di­ví­zió ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja, hogy mi­ért kezd­ték meg ilyen gyor­san a gyógy­szer­for­gal­ma­zást.
A MOL el­ső kör­ben öt­ven ter­mé­ket – el­ső­sor­ban fáj­da­lom- és láz­csil­la­pí­tó sze­re­ket, vi­ta­min­ké­szít­mé­nye­ket – árul a kas­­sza­fron­ton fel­ál­lí­tott zárt szek­ré­nyek­ből, de a fel­me­rü­lő igé­nyek és ta­pasz­ta­la­tok függ­vé­nyé­ben to­váb­bi egy­sé­ge­ket is be­von­nak az ér­té­ke­sí­tés­be, és bő­ví­tik a for­gal­ma­zott sze­rek kí­ná­la­tát is. Az árak­kal kap­cso­lat­ban Gesz­ti Lász­ló le­szö­ge­zi: ár­kö­ve­tő po­li­ti­kát kí­ván­nak foly­tat­ni már csak azért is, mi­vel a pi­ac csak egy na­gyon kis sze­le­tét tud­hat­ja ma­gá­é­nak az olaj­cég.
A MOL az in­for­má­ci­ós rend­szert sa­ját költ­sé­gén épí­tet­te ki, a ku­tan­ként száz­ezer fo­rint kö­rü­li be­ru­há­zás meg­té­rü­lé­sé­re nin­cse­nek elő­ze­tes szá­mí­tá­sok.
– Fel­be­csül­he­tet­len a vár­ha­tó for­ga­lom mér­té­ke, leg­alább fél­éves ta­pasz­ta­lat­ra van szük­ség ah­hoz, hogy dön­te­ni tud­junk a to­váb­bi lé­pé­sek­ről – mond­ta a La­kos­sá­gi Szol­gál­ta­tá­sok Di­ví­zió ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja.

Kapcsolódó cikkeink