A mo­gyo­rós cso­ki a leg­ked­vel­tebb

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az ese­tek 77 szá­za­lé­ká­ban az íz a dön­tő té­nye­ző cso­ko­lá­dé­vá­sár­lás­kor – de­rült ki a Ma­gyar Édes­ség­gyár­tók Szö­vet­sé­gé­nek a stop.hu internetes por­tál­lal együtt­mű­köd­ve ké­szí­tett 2007. már­ci­u­si fel­mé­ré­sé­ből a ma­gyar la­kos­ság édes­ség­fo­gyasz­tá­si szo­ká­sa­i­ról. Az „ízsorrendet” a mo­gyo­rós/man­du­lás (44%), a mar­ci­pá­nos (40%), a mo­gyo­ró­kré­mes (29%), az al­ko­hol­tar­tal­mú (26%), va­la­mint az ep­res (25%) íze­sí­tés ve­ze­ti.
Íze­sí­té­sé­től és ki­sze­re­lé­sé­től füg­get­le­nül, 10-ből 7 em­ber a cso­ko­lá­dé ál­ta­lá­nos ke­dély­ál­la­pot-, il­let­ve szel­le­mi tel­je­sí­tő­ké­pes­ség-ja­ví­tó ha­tá­sát tart­ja a leg­fon­to­sabb­nak az élet­ta­ni ha­tá­sok kö­zül.
Az 1847 fő be­vo­ná­sá­val el­vég­zett fel­mé­rés­ből ki­de­rül to­váb­bá, hogy a meg­kér­de­zet­tek 76 szá­za­lé­ka rend­sze­re­sen fo­gyaszt cso­ko­lá­dé­fé­le­sé­ge­ket, 28 szá­za­lé­kuk töl­tött os­tyá­kat és ná­po­lyi­fé­le­sé­ge­ket, 24 szá­za­lé­kuk pe­dig kü­lön­bö­ző kek­sze­ket is.
– Az ízválaszték szé­le­se­dé­se hoz­zá­já­rul a cso­ko­lá­dé­fo­gyasz­tás bő­vü­lé­sé­hez is, ahol mi ma­gya­rok egy­elő­re a kö­zép­me­zőny­ben va­gyunk. Az egy fő­re ju­tó évi cso­ko­lá­dé­fo­gyasz­tás Ma­gyar­or­szá­gon mind­ös­­sze 3,2 ki­lo­gramm, amely el­ma­rad a 6,5 ki­lo­gram­mos EU-átlagtól, és a fe­lét sem éri el a cso­ko­lá­dé-nagy­ha­ta­lom­nak szá­mí­tó Né­met­or­szág, Ang­lia, Svájc vagy Auszt­ria cso­ko­lá­dé­fo­gyasz­tá­si szint­jé­nek – nyi­lat­koz­ta Halbritter Má­tyás, a Ma­gyar Édes­ség­gyár­tók Szö­vet­sé­gé­nek el­nö­ke.

Kapcsolódó cikkeink