A kül­föl­di­ek to­vább ma­rad­tak

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az idei év el­ső két hó­nap­já­ban a ke­res­ke­del­mi szál­lás­he­lye­ken a kül­föl­di és a bel­föl­di ven­dé­gek ál­tal el­töl­tött éj­sza­kák együt­tes szá­ma 5 szá­za­lék­kal nőtt az elő­ző év azo­nos idő­sza­ká­hoz vi­szo­nyít­va. A KSH gyors­je­len­té­se sze­rint a szál­lás­he­lyek ös­­szes ár­be­vé­te­le fo­lyó áron 9 szá­za­lék­kal nőtt, mi­köz­ben a szál­lás­hely-szol­gál­ta­tás te­rü­le­tén az ár­emel­ke­dés 7 szá­za­lé­kos volt. Az el­ső két hó­nap­ban 280 ezer kül­föl­di ven­dég 770 ezer ven­dég­éj­sza­kát töl­tött el a ke­res­ke­del­mi szál­lás­he­lye­ken. A ven­dé­gek és a ven­dég­éj­sza­kák szá­ma egy szá­za­lék­kal csök­kent az elő­ző év azo­nos idő­sza­ká­hoz ké­pest, ame­lyet a for­ga­lom ja­nu­á­ri csök­ke­né­se oko­zott.
A vizs­gált hó­na­pok­ban a ke­res­ke­del­mi szál­lás­he­lyek 400 ezer bel­föl­di ven­dé­get és 940 ezer bel­föl­di ven­dég­éj­sza­kát re­giszt­rál­tak. A ven­dé­gek szá­ma 6, a ven­dég­éj­sza­kák szá­ma 11 szá­za­lék­kal ha­lad­ta meg a meg­elő­ző év azo­nos idő­sza­ká­ban mért ada­to­kat, ami az át­la­gos tar­tóz­ko­dá­si idő kis­mér­té­kű nö­ve­ke­dé­sét ered­mé­nyez­te.

Kapcsolódó cikkeink