A HL Display meg­vá­sá­rol­ta a Display Te­a­met

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Az el­adás­he­lyi mar­ke­tingkom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­zök és merchandising meg­ol­dá­sok te­rén Eu­ró­pá­ban pi­ac­ve­ze­tő svéd HL Display meg­vá­sá­rol­ta a finn Display Te­am vál­la­la­tot. A stock­hol­mi tőzs­dén jegy­zett cég­nek nem tit­kolt szán­dé­ka kí­ná­la­tá­nak bő­ví­té­se, a már­ka­gyár­tók ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­sé­gé­hez, bol­ton be­lü­li meg­je­le­né­sé­hez kap­cso­ló­dó igé­nyek szé­le­sebb kö­rű ki­elé­gí­té­se ér­de­ké­ben.

Kapcsolódó cikkeink