4 in 1 utal­vány a Sodexho Passtól

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Uni­ver­zá­lis aján­dék­utal­ván­­nyal je­lent meg a pi­a­con a Sodexho Pass Hun­gá­ria Kft. A cég ed­dig for­ga­lom­ban lé­vő aján­dék­utal­vá­nya­it négy ter­mék- és szol­gál­ta­tás­kör igény­be­vé­te­lé­re le­he­tett fel­hasz­nál­ni (mű­sza­ki cikk és lak­be­ren­de­zés; könyv és sza­bad­idő; ru­há­zat; va­la­mint koz­me­ti­ka, ve­gyi áru és egész­ség). Az új, ext­ra aján­dék­utal­vány vi­szont mind­egyik ka­te­gó­ri­á­ban be­vált­ha­tó.
A utal­vány éven­te há­rom al­ka­lom­mal jog­vi­szony­tól füg­get­le­nül bár­mely ma­gán­sze­mély­nek adó- és já­ru­lék­men­te­sen ad­ha­tó – a mi­ni­mál­bér 10 szá­za­lé­ká­ig. Ke­ze­lé­se mi­ni­má­lis ad­mi­niszt­rá­ci­ót igé­nyel, és kön­­nye­dén be­il­leszt­he­tő a vál­la­lat cafeteria rend­sze­ré­be.

Kapcsolódó cikkeink