Etikai kódex és Adatvédelmi rendelkezések

TRADE MARKETING KLUB

FELHÍVÁSA Versenyjogi RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁRA

A Trade Marketing Klub (a továbbiakban: KLUB) célja olyan rendszeres klubrendezvények létrehozatala, amelynek keretében az FMCG meghatározó piaci szereplőinek lehetősége nyílik a szakmai kérdések és tapasztalatok összevetésére, a trade marketing elméleti és gyakorlati aktualitásainak megvitatására. A KLUB a trade marketing szereplőinek részvételével megtartott, kizárólag szakmai összejövetel. A szakmaiság fejlesztése, így annak érdekében, hogy a trade marketing megfelelő hangsúlyt és elismerést kapjon a hazai gazdasági életben valamint a képzések terén, a KLUB a klubrendezvényeken kívül szakmai rendezvényekkel és konferenciák szervezésével támogatja tagjait. A KLUB kiemelt szakmai partnere a POPAI Magyarország Egyesület (2000 Szentendre, Petőfi S. u. 1.; Telefon: +36 26 310 684; Fax: +36 26 300 898; e-mail: info@popai.hu). A KLUB rendezvényei nyilvánosak.

A KLUB kizárólag abban elkötelezett, hogy szakmai tapasztalatok megosztása és információcseréje révén támogassa tagjainak szakmai fejlődését. Az információcserének azonban van egy felső korlátja, ez pedig a mindenkor irányadó versenyjogi szabályok betartásának kötelezettsége. Ennek alapján

  1. A KLUB elítél minden olyan hallgatólagos, vagy írásos megállapodást, a résztvevők közötti közvetett, vagy közvetlen információcserét, amely a sérti a gazdasági verseny szabadságát. A verseny szabadságát sérti különösen, de nem kizárólagosan bármilyen áregyeztetés, kereskedelmileg érzékeny információk megosztása, a piac felosztása, az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása, és minden olyan nem nyilvános információcsere (a továbbiakban együttesen: üzletileg érzékeny információk), amely akár célját, akár hatását tekintve, alkalmas a versenyjogilag tiltott magatartások tanúsítására.
  2. A KLUB kizárólag egy szakmai fórum annak érdekében, hogy célját betöltse, így sem arra, sem pedig annak következményeire nincs ráhatása, ha valamelyik résztvevő képviselője és annak versenytársa között üzletileg érzékeny információk közvetlen cseréje történik. A KLUB abból indul ki, hogy tagjai és résztvevői tisztában vannak a rájuk irányadó belső üzletpolitikai szabályzataikkal, így bármilyen, a tagja, vagy résztvevője részéről tanúsított versenyjogilag sértő magatartást az egyéni felelősség körébe tartozónak véli megítélni. Amit azonban ennek elkerülése érdekében a KLUB megtehet, és jelen szabályzat által meg is tesz, hogy a rendezvényein jelenlévők figyelmét felhívja a következőkre:
  3. A KLUB megtesz minden tőle elvárhatót, hogy üzletileg érzékeny információk sem általa, sem a szervezésben közreműködő partnerei, sem pedig a meghívott vendégelőadók részéről kiadásra, ezáltal nyilvánosságra ne kerüljenek. Azért, hogy a rendezvényeken elhangzott előadások kapcsán átadott szakmai információkat az érintett beépíti-e, illetve hogyan építi be saját üzletpolitikájába, kizárólag az érintett felelős. Amennyiben a klubrendezvény témája a gazdasági környezet elemzése, kizárólag anonim, piackutatás keretében feltárt adatok közlésére kerül sor, amelynek egyetlen célja az objektív és a reális helyzetértékelés, és szigorúan nem célja a versenyhelyzetet lefedő üzleti koncepciók egyéni és egyedi kidolgozása, avagy erre vonatkozó gondolatok, ajánlások, üzleti tippek átadása, amely elősegítené a párhuzamos, versenyjogilag sértő cselekvések piaci megjelenését.
  4. A KLUB a jelen szabályzaton keresztül kifejezetten felhívja tagjainak és a rendezvényein résztvevők figyelmét, hogy rendezvényein a verseny szabadságát sértő magatartások tanúsítása szigorúan tilos. A KLUB nem hatóság, így nem feladata a versenyjogilag sértő magatartások üldözése, ugyanakkor amennyiben ilyet észlel, a jogszabályok által kötelezően előírt feljelentési kötelezettségének eleget tesz.
  5. A KLUB a jelen szabályzaton keresztül felhívja továbbá tagjainak és a rendezvényein résztvevők figyelmét, hogy az üzleti etika szabályainak megfelelően járjanak el, és maximálisan tartsák tiszteletben egymás üzleti érdekeit.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

  1. A KLUB rendezvényein az elhangzottakról hangfelvétel készül, amelyet az Adatkezelő elektronikusan tárol maximum két hónapig. A hangfelvételt az Adatkezelő nem adja ki, nem továbbítja, azt két hónapon keresztül zárt informatikai rendszerben őrzi, majd e határidő elteltével megsemmisíti. A rendezvényeken készül továbbá fotó, amelynek célja kizárólag az adott rendezvény megörökítése, illetve a soron következő promotálása. Erről a rendezvény résztvevőit a KLUB minden esetben a helyszínen tájékoztatja. Az eseményekről szóló beszámoló megjelenik a www.trademagazin.hu weboldalon.
  2. A rendezvény szervezői a rendezvényen résztvevők regisztrációjához szükséges adatain kívül – úgymint NÉV, EMAILCÍM, TELEFONSZÁM – egyéb személyes adatokat nem gyűjtenek. Az adatgyűjtés célja szakmai rendezvényszervezés, ennek körében a résztvevőkkel való kapcsolattartás, és a résztvevők tájékoztatása a szükséges információkról, valamint a további programokról. A regisztráció körében a személyes adatokat kezeli:

Cégnév: In-store Team Trade Marketing Kft.

Cg.: 01 09 925241

Székhely: 1013 Budapest, Attila utca 31.

Képv.: Nógrádi Gábor ügyvezető

A rendezvényre történő regisztrációval az érintett hozzájárul ahhoz, hogy adatait az adatkezelő kezelje, és azt továbbítsa. A személyes adatokat az adatkezelő addig tárolja, míg annak törlését az érintett nem kéri. A törlés az adatkezelő […] email címén kérhető.

 1. Adatok továbbítása: (1) Az adatkezelő az adatokat a rendezvényeken történő részvétel díjának számlázása érdekében a Trade magazin Szerkesztősége (Grabowski Kiadó Kft.; székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269.; Telefon: (30) 826-4158; E-mail: info@trademagazin.hu) által bérelt informatikai rendszer részére továbbítja. Ez az informatikai rendszer zárt, és az adatok védelmét az elvárt biztonsági követelményeknek megfelelően biztosítja. A rendszerben tárolt adatok közül kapcsolatfelvétel céljából megtalálhatóak a regisztráció során megadott személyes adatok, valamint a regisztrált cég részvételi díjának számlázásához szükséges adatok, amelyek nyilvános cégadatok is egyben. (2) Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása alapján továbbíthatja még a rendezvényeken jelenlévők, pl. kiállítók részére, ezzel is elősegítve a szakmai tapasztalatok áramlásának és cseréjének széleskörű megosztását. Egyéb okból az adatkezelő adatokat nem továbbít.
 2. Az adatkezelésre egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2015. április